Kategorie
Ogłoszenia parafialne

Zapytanie ofertowe ściany nawy i kaplicy bocznej

                                                           Lubań, dnia 29 stycznia 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE                                       

na wybór wykonawcy zadania

pn.: „Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy – ściany nawy i kaplicy bocznej”

w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz budżetu Gminy Miejskiej Lubań

I. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy

ul. Różana 21, 59-800 Lubań – Uniegoszcz

NIP: 6131267161

REGON: 040110980 

Tel: 664 939 881

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie wytycznych zawartych w Załączniku do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów

z dnia 23 listopada 2022 r.  – Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zamówienie publiczne prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, transparentności i przejrzystości postępowania.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy – ściany nawy i kaplicy bocznej.

Opis przedmiotu zamówienia :

 1. Renowacja ścian nawy i kaplicy bocznej. W ramach renowacji zostanie przeprowadzone oczyszczenie monochromatycznych powierzchni ścian oraz elementów gotyckiego sklepienia – zworników i wsporników z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień, usunięcie nalotów bakterii i pleśni z jednoczesną dezynfekcją obszarów, które uległy zalaniom i zawilgoceniu. Zostaną wykonane miejscowo zabiegi odsalające oraz zabiegi wzmacniające strukturę oryginalnej zaprawy. W miejscach ubytków zostaną założone kity wraz z opracowaniem ich powierzchni zgodnie z powierzchnią oryginalną. Monochromatyczne powierzchnie ścian i sklepienia zostaną pokryte farbami na bazie wapna dyspergowanego zgodnie z pierwotną, oryginalną kolorystyką.

Postanowienia szczegółowe:

Prace objęte są szczególnym rygorem nadzoru konserwatorskiego i muszą zostać wykonane przez dyplomowanych artystów plastyków – restauratorów dóbr kultury.           

Prace należy wykonać zgodnie z pozwoleniami konserwatorskimi i dokumentacją konserwatorską;

Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania zamówienia i jest ich wyłącznym gestorem. Wykonawca w zakresie realizowanych prac odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień na terenie prowadzonych przez siebie prac. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ i odpowiada za nieprzestrzeganie tych przepisów. Wykonawca na własną odpowiedzialność stawia rusztowania elewacyjne jak i wewnętrzne i odpowiada za stan tych rusztowań oraz za wszystkie elementy na nich zamontowane przez cały okres wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zamawiającego.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji: 

 14 miesięcy od podpisania umowy:   ściany nawy i kaplicy bocznej,

VII. Warunki płatności:

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi za każdą część oddzielnie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w złotych polskich.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu ich oceny (dla wszystkich części zamówieni):

O udzielenie zamówienia mogą obiegać się Wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych  w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U  z 2022r. poz. 835) oraz  spełniają warunki udziału określone przez Zamawiającego.

Wykonawcy muszą wykazać, że:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

     Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej trzech prac konserwatorskich odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o wartości min. 200 000,00 złotych brutto każda. Wykonawca w celu wykazania, że posiada wiedzę i doświadczenie złoży na formularzu ofertowym stosowne oświadczenie oraz załączy dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty/prace,
o których mowa wyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej
i prawidłowo ukończone.

     Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji powyższych informacji.

 • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

     Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

     zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej jedną osobą wyznaczoną na kierownika prac, która posiada uprawnienia określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 • Posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ważnego w czasie trwania realizacji zamówienia.
 • Zapoznali się na miejscu z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia
  i uzyskali stosowne potwierdzenie od Proboszcza Parafii.

IX. Kryteria oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena brutto                                    – 70%

2) Doświadczenie Kierownika prac  – 30%

2. Sposób obliczenia punktów w poszczególnych kryteriach:

1) Cena będzie oceniania wg wzoru:

cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x znaczenie kryterium 70%

                                                           cena badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 70 pkt (1% = 1 pkt w zakresie kryterium ceny)

2) Doświadczenie Kierownika prac – 30%

3. Ocenie podlegać będzie ilość prac konserwatorskich odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia (referencje).

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według następujących zasad:

a) za jedną pracę konserwatorską wraz z referencjami: 10 pkt,

b) za dwie prace konserwatorskie wraz z referencjami: 20 pkt,

c) za trzy i więcej prac konserwatorskich wraz z referencjami: 30 pkt,

4. Oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt (1% = 1 pkt ) w zakresie kryterium Doświadczenie Kierownika prac.

5. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 70) + liczba doświadczenie kierownika prac (maks. 30)

6.  Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

7.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji

X. Dodatkowe informacje:

1.W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub e-mailem o wynikach postępowania.

3.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

XI. Rękojmia i gwarancja

Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego prac.

XII. Istotne postanowienia umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

XIII. Zawiadomienie o wynikach postępowania:

1. Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie upublicznione na stronie internetowej.

2. Zamawiający po opublikowaniu wyników postępowania na stronie internetowej skontaktuje się z Wyłonionym Wykonawcą w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

XIV. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy –  ściany nawy i kaplicy bocznej”

zawierającą:

1) formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału,

2) wykaz wykonanych prac konserwatorskich wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych prac (referencje),

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

4) potwierdzenie od Proboszcza Parafii o zapoznaniu się na miejscu z przedmiotem zamówienia,

5) kserokopie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

6)  wydruk z CeiDG lub KRS

 należy złożyć w terminie do 11 marca 2024 do godz. 10:00 osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy

ul. Różana 21, 59-800 Lubań – Uniegoszcz

Liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi 11 marca 2024 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy + oświadczenie ;
 2. Ramowe postanowienia umowy;
 3. Wykaz wykonanych prac konserwatorskich
 4. wykaz osób
 5. Program prac konserwatorskich
 6. Potwierdzenie od Proboszcza Parafii

o zapoznaniu się na miejscu z przedmiotem zamówienia,                                                                  

(-) Ks. Proboszcz Jan Dziewulski