Bierzmowanie

Kalendarium.

Spotkanie 13.06.   18.00

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w klasie 6 Szkoły Podstawowej. W kancelarii parafialnej można odebrać formularz zgłoszenia kandydata.

Wybrane zagadnienia  dla klasy 8 na egzamin:

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch św. umacnia chrześcijanina aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył.

EGZAMIN   DO   BIERZMOWANIA   –   PYTANIA   I   ODPOWIEDZI

 

 1. Co to jest religia?

 

Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

 

 1. Jaką religią jest religia katolicka?

 

Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga.

 

 

 O OBJAWIENIU BOŻYM

 

 1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

 

To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.

 

 1. Co to jest Pismo św.?

 

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 

 1. Kto jest autorem Pisma św.?

 

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

 

 1. Jak dzieli się Pismo św.?

 

Pismo św. dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament.

 

 1. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.?

 

Pismo św. składa się z 45 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu; razem z 72 ksiąg.

 

 1. Co jest przewodnią myślą Pisma św.?

 

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

 

 1. Które z wszystkich ksiąg Pisma św. są najważniejsze?

 

Najważniejsze. są cztery Ewangelie święte, które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

 

 1. Jak inaczej nazywamy. Ewangelię?

 

Ewangelię nazywamy „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego, sens życia.

 

 1. Kto napisał 4 Ewangelie święte?

 

Ewangelie napisali: św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz i św. Jan~

 

 1. Wymień Księgi Pisma św. Nowego Testamentu.

 

4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.

 

 1. Co to jest Tradycja?

 

Tradycja, czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

 

 1. Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?

 

Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski, zawierający 12 artykułów, a także 6 prawd wiary.

 

 1. Powiedz Skład Apostolski.

 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.  W stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego – stamtąd przyjdzie sądzić żywych  i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

 1. Powiedz 6 prawd wiary.

 

 1. l) Jest jeden Bóg.
  • Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
  • Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
  • Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
  • Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
  • Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

 1. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

 

Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.

 

 1. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

 

O istnieniu Pana Boga wiemy:

 1. l) z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,

2) z przekonania wszystkich ludów 3) z własnego sumienia,

4) z Objawienia Bożego.

 

 1. Kto to jest Pan Bóg?

 

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec).

 

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?

 

Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym, tzn. że posiada wszystkie możliwe doskonałości.

 

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest duchem?

 

Pan Bóg jest Duchem, tzn. że jest niewidzialny , nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

 

 1. Co to jest Trójca Święta?

 

Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

 

 1. Dlaczego trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

 

Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

 

 1. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

 

Pan Bóg jest:

 1. wieczny – zawsze był, jest i będzie,
 2. wszechmocny – wszystko co może czynić, co chce,
 3. niezmienny – zawsze jest ten sam,
 4. najmędrszy – wszystko, co robi, jest mądre i dobre,
 5. święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi,
 6. najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza i za złe karze,
 7. najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

 

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

 

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

 

 1. Na co Pan Bóg stworzył cały świat?

 

 1. l) dla chwały swojej,

2) dla dobra i szczęścia stworzeń.

 

 1. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

 

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

 

 1. Kto to są aniołowie?

 

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 

 1. Kto to jest człowiek?

 

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej .

 

 1. Co człowiek ma dzięki duszy?

 

Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy, oraz wolną wolę, dzięki której może wybierać między dobrem a złem.

 

 1. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

 

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 

 1. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice, Adam i Ewa?

 

Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.

 

 1. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?

 

Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi. .

 

 1. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

 

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

 

35.Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

 

Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

 

 1. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

 

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 

37.Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

 

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

 

 

 1. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi:

1) przez wybrany naród izraelski, 2) przez proroctwa mesjańskie, 3) przez figury mesjańskie.

 

 1. Co to są proroctwa mesjańskie?

 

Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

 

 1. Co to są figury mesjańskie?

 

Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego Testamentu, które maję pewne podobieństwo z życiem i czynami przyszłego Zbawiciela.

 

 1. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

 

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

 

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

 1. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

 

Jezus – Zbawiciel, Chrystus – Mesjasz, Pomazaniec Pański.

 

 1. Kto jest Ojcem, Matką i Opiekunem Pana Jezusa?

 

Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec, Matką – Najświętsza Maryja Panna, Opiekunem – św. Józef.

 

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

 

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:

 • powiedział o tym Bóg Ojciec,
 • zaświadczyli to Apostołowie,
 • wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
 • swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

 

O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem, mówią nam:

1) Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł), 2) historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

 

 1. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.

 

48.Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni czterdziestego dnia po narodzeniu, Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu, ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda. Pobyt w Nazarecie do trzydziestego roku życia. Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, 3 lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów. Ustanowieni~ Kościoła św. Wybór św. Piotra na następcę swego. Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godz. 15. Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę. Wniebowstąpienie czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

 

 1. Co to jest cud?  

 

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

 

 

 

 

 1. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

 

 • Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej,
 • Rozmnożenie chleba,
 • Uzdrowienie paralityka, 4) Wskrzeszenie Łazarza, 5) Zmartwychwstanie.

 

 1. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.

 

 • o synu marnotrawnym,
 • o miłosiernym Samarytaninie,
 • o Dobrym Pasterzu,
 • o robotnikach w winnicy,
 • o talentach,
 • o pszenicy i kąkolu.

 

 1. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?

 

Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości:

„Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego swego jak siebie samego”. Przykazanie to objawił Pan Bóg już w Starym Testamencie.

 

O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

 

 1. Co to jest Kościół katolicki?

 

Kościół katolicki jest to:

 1. zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.,
 2. lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem

Boga),

 1. Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami – ludzie ochrzczeni połączeni z nim życiem Bożym (łaska uświęcająca), wzajemnie odpowiedzialni za siebie, d) owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.

 

 1. Kto założył Kościół katolicki?

 

Kościół       katolicki          założył Pan      Jezus   –           gromadząc      wiernych       (nowy lud       Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 

 1. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

 

Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Benedykt XVI.

 

 1. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

 

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

 

 1. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

 

Pan Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

 

 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

 

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

 

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

 

Kościół jest jeden ponieważ:

 1. ma jednego najwyższego pasterza,
 2. głosi jedną i tę samą naukę,
 3. udziela wszędzie tych samych sakramentów św.
 4. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

 

Kościół jest święty, ponieważ:

 1. głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa,
 2. sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów św.,
 3. wychował i wychowuje zastępy świętych.

 

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

 

Kościół jest powszechny, ponieważ:

 1. jest przeznaczony dla wszystkich ludzi,
 2. rozszerza się po całej ziemi,
 3. trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata.

 

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

 

Kościół jest apostolski, ponieważ:

 1. uczy tego samego, co Apostołowie,
 2. udziela tych samych sakramentów, co oni,
 3. biskupi są prawowitymi następcami Apostołów.

 

 1. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty?

 

Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha Św.

 

 1. Kim jest Duch Święty?

 

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 

 1. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

 

Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych świąt, dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

 

 1. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

 

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania. .

 

 1. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

 

Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

 

 1. Co to jest diecezja?

 

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię – kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

 

 1. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest patronem i biskupem?

 

Nasza diecezja nazywa się zie1onogórsko-gorzowską. Jej patronami są: M. B. Rokitniańska i pięciu braci męczenników z Międzyrzecza – święci: Benedykt; Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Biskupem Ordynariuszem jest Ksiądz Stefan Regmunt.

 

 1. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia?

 

Nasza parafia należy do dekanatu Kostrzyn nad Odrą.

 

 1. Co to jest Świętych obcowanie?

 

Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

 

 1. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:

 1. Matką Boga – Jezusa Chrystusa,
 2. Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia),
 3. Wniebowzięta – z duszą i całym ciałem,
 4. Królową Polski.

 

 1. Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej.

 

Święto Ofiarowania pańskiego – 2 II;

Uroczystość Zwiastowania pańskiego – 25 III;

Królowej Polski – 3 V;

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 VIII;

Matki Boskiej Częstochowskiej – 26 VIII;

Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny – 8 XII.

 

 1. Wymień kilku polskich świętych.
 2. l) Św. Stanisław, biskup i męczennik (Wawel), 2) Św. Jan z Kęt (kościół św. Anny w Krakowie),
  • Św. Jacek (Kraków),
  • Św. Stanisław Kostka (spoczywa w Rzymie), 5) Św. Maksymilian Kolbe, .

6) Św. Królowa Jadwiga (Wawel).

 

 1. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

 

Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło.

 

 1. Co to jest śmierć?

 

Śmierć jest to odłączenie duszy od ciała człowieka

Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć – to śmierć w łasce uświęcającej.

 

 1. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

 

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał – sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 

78.Co to jest czyściec?

 

Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

 

 1. Co to jest niebo?

 

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 

 1. Co to jest piekło?

 

Piekło to jest stan wiecznej kary.

 

O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

 1. Wymień dziesięć przykazań Bożych.

 

Jam jest Pan Bóg twój: .

 1. l) Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 • Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.
 • Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 • Czcij ojca twego i matkę twoją.
 • Nie zabijaj.
 • Nie cudzołóż.
 • Nie kradnij.
 • Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
 • pożądaj żony bliźniego twego.
 • Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

 

 

 

 1. Kto nadał ludziom 10 przykazań Bożych?

10 przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził. Mojżesz był to wódz narodu żydowskiego i pośrednik między Bogiem a ludźmi swego narodu.

 

 1. Co to jest sumienie?

 

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „To czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

 

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech?

 

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

 

 1. Czym jest grzech?

 

Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza.

Grzech może być ciężki (śmierte1ny) i lekki.

 

 1. Na czym polega grzech ciężki?

 

Grzech polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

 

 1. Na czym polega grzech lekki?

 

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lub przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

 

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 

 1. Jakie są, źródła grzechu?

 

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie czyli to, co się sprzeciwia Panu Bogu.

 

 1. Wymień siedem grzechów głównych.

 

 1. l) pycha, 2) chciwość,
 • nieczystość,
 • zazdrość,
 • nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
 • gniew,
 • lenistwo

 

 1. Co to są grzechy cudze?

 

Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

 

 1. Co to jest nałóg?

 

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

 

 1. Co to jest cnota?

 

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 

 1. Co to są cnoty Boskie?

 

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: wiara, nadzieja i miłość.

 

 1. Co to są cnoty obyczajowe?

Cnoty obyczajowe są to cnoty, które odnoszą się do nas samych i do naszego współżycia z drugimi ludźmi (udoskonalają nasze obyczaje).

 

 1. Wymień cztery cnoty kardynalne (główne).

 

 1. l) roztropność, 2) sprawiedliwość, 3) wstrzemięźliwość,

4) męstwo.

 

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy.

 

 1. l) grzeszących upominać, 2) nieumiejętnych pouczać
 • wątpiącym dobrze radzić,
 • strapionych pocieszać,
 • krzywdy cierpliwie znosić,
 • urazy chętnie darować,
 • modlić się za żywych i umarłych.

 

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała.

 

 1. l) łaknących nakarmić. 2) pragnących napoić,
 • nagich przyodziać,
 • podróżnych w dom przyjąć,
 • więźniów pocieszać, 6) chorych nawiedzać, 7) umarłych grzebać.

 

 1. Co Bóg przykazuje w I przykazaniu?

 

 1. l) wierzyć Panu Boga. 2) zaufać Panu Bogu, 3) miłować Pana Boga, 4) czcić Pana Boga.

 

 1. Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

 

Wierzyć Panu Bogu, to znaczy uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół święty.

 

 1. Jaka powinna być nasza wiara?

 

Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa.

 

 1. Co to znaczy ufać Panu Bogu?

 

Ufać Panu Bogu, to znaczy spodziewać się z całą pewnością, że Pan Bóg odpuści nam grzechy i da łaski potrzebne do zbawienia.

 

 1. Co to znaczy miłować Pana Boga?

 

Miłować Pana Boga; to znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę. Najpewniejszą oznaką miłości Boga jest miłość bliźnich.

 

 1. Co znaczy czcić Pana Boga?

 

Czcić Pana Boga, to znaczy całym swoim postępowaniem, a szczególnie modlitwą okazywać, że Pan Bóg jest moim najwyższym Panem.

 

 1. Co to jest modlitwa?

 

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

 

 1. W jakim celu winniśmy się modlić?

W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.

 

 1. Jak trzeba się modlić?

 

Mod1ić należy się pobożnie, pokornie, wytrwałe, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

 

 1. Co to jest modlitwa Pańska i jak się dzieli?

 

Modlitwa Pańska – to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i 7 próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb.

 

 1. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?

 

Jest to modlitwa „Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

 

 1. Powiedz modlitwę „Anioł Pański”. Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę?

 

Anioł Pański” odmawiamy na pamiątkę tej chwili, w której Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia (zob. str. 1).

 

 1. Powiedz tajemnice Różańca św.

 

Tajemnice radosne l) Zwiastowanie

2) Nawiedzenie św. Elżbiety 3) Narodzenie Pana Jezusa .

 • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 • Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice bolesne

 1. l) Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Pana Jezusa
 • Ukoronowanie cierniową koroną Pana Jezusa
 • Niesienie krzyża
 • Ukrzyżowanie Tajemnice chwalebne
 1. l) Zmartwychwstanie Pana Jezusa 2) Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie NMP
 • Ukoronowanie w niebie NMP

Tajemnice światła

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 • Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 • Przemienienie na górze Tabor.
 • Ustanowienie Eucharystii.

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w II przykazaniu?

 

W II przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w III przykazaniu?

 

W III przykazaniu Pan Bóg nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i spoczynek świąteczny.

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w IV przykazaniu?

 

W IV przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, miłować i słuchać swoich rodziców, przełożonych i starszych.

 

 

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w V przykazaniu?

W V przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać e życie i zdrowie duszy i ciała u siebie  i u bliźnich.

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX przykazaniu?

 

W VI i IX przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

 

 1. Co Bóg nakazuje w VII i X przykazaniu?

 

W VII i X przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie roszać.

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VIII przykazaniu?

 

W VIII przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobrą sławę bliźniego.

 

 1. Powiedz 5 przykazań kościelnych

 

 1. l) W niedziele i inne nakazane dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac służebnych.
 • Każdy wiemy jest zobowiązany przynajmniej raz w roku spowiadać się ze swoich grzechów.
 • Każdy wiemy jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię św.
 • W dni pokuty wyznaczone przez Kościół wierni są zobowiązani powstrzymywać się od spożywania mięsa i zachować post.
 • Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby Kościoła.

 

 1. Wymień obowiązujące święta kościelne.

 

Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, świętych Piotra i Pawła, Wszystkich Świętych.

 

 1. W jakim celu Kościół św. nakazuje post?

 

Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

 

 1. Jakie znasz rodzaje postów?

 

Co do jakości (od mięsa), i co do ilości (3 razy dziennie).

 

O LASCE I SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

 

 1. Co to jest łaska Boża?

.

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 

 1. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

 

Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy ją tylko przez Niego.

 

 1. Jakie są rodzaje laski Bożej

 

Rozróżniamy: – łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

 

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie , nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas).

 

 1. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy, łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

 

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

 

 1. Przez co możemy odzyskać laskę uświęcającą?

 

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

 

 1. Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą?

Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie przez przyjmowanie sakramentów św. i spełnianie dobrych uczynków.

 

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

 

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

 

 1. Jak działa laska uczynkowa?

 

Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.

 

 1. Co to jest sakrament?

 

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

 

 1. Wymień 7 sakramentów świętych.

 

 • Najświętszy Sakrament. 4) Pokuta.

5) Namaszczenie Chorych. 6) Kapłaństwo.

7) Małżeństwo

 

 1. Jak dzielimy sakramenty św.?

 

Sakramenty św. dzielimy:

1) na sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy, 2) na sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

 

 1. Które sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy?

 

Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy

przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: bierzmowanie, Najśw. Sakrament, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo.

 

Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą.. Są to: chrzest i pokuta.

 

 1. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

 

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

 

 1. Co to jest chrzest?

 

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego (pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić.

Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

 

 1. Jakie znasz rodzaje chrztu św.?

 

Chrzest może być:

 1. uroczysty lub z wody,
 2. chrzest krwi,
 3. chrzest pragnienia.

 

 1. Kto może udzielić chrztu św.?

.

Chrztu św. uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

 

 1. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

 

 1. l) obudzić intencję, że chcę ochrzcić,

2) polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną. 3) wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN ja ciebie   chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

 

 1. Co to jest bierzmowanie?

 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

 1. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?

 

 1. sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,
 2. sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

 

 1. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

 

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

 

 1. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

 

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 

 1. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?

 

Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła), otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

 

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie?

 

 1. l) pomnaża łaskę uświęcającą,
 • wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,
 • daje 7 darów Ducha Świętego,
 • daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 

 1. Wymień 7 darów Ducha Świętego.

 

 1. l) Dar mądrości. 2) Dar rozumu.
 • Dar rady.
 • Dar męstwa.
 • Dar umiejętności.
 • Dar pobożności.
 • Dar bojaźni Bożej.

 

 1. Co to znaczy bronić swojej wiary?

 

 1. umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty,
 2. być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,
 3. nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

 

 1. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary, tzn.:

 1. zachować na co dzień wszystkie przykazania,
 2. spełniać solidnie swoje obowiązki,
 3. żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.,
 4. wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

 

 1. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

 

 1. przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.,
 2. częstą spowiedź i Komunię św.,
 3. systematyczną katechezę,
 4. przez czytanie Pisma św. i książek katolickich, .
 5. przez życie na co dzień wiarą.

 

 1. Przez co Człowiek może utracić wiarę?

 

Człowiek może utracić wiarę przez:

 1. zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji),
 2. opuszczanie modlitwy, Mszy św.,
 3. lekceważenie przykazań Bożych.

 

 1. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

 

 • modlić się o dary Ducha Świętego,
 • poznać najważniejsze prawdy wiary,
 • wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,
 • wybrać sobie patrona,
 • poprosić świadka do bierzmowania.

 

 1. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

 

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 

 1. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?

 

 1. włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,
 2. namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

 

 1. Co to jest Krzyżmo św.?

 

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).

 

 1. Obrzędy sakramentu bierzmowania:

 

I.

Śpiew na rozpoczęcie.

Powitanie

Msza święta – Liturgia słowa

Po Ewangelii – (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks. Biskup zwraca się do kandydatów:

Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem,                                        jakich  łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydacie odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

Homilia (kazanie)

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi:

Taka jest nasza wiara…, … jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci odpowiadają: Amen.

II.

liturgia sakramentu

Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen.

Namaszczenie Krzyżmem św.

Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: „N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

III.

Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem św.: Modlitwa powszechna, a po niej procesja z darami (wszyscy jeszcze stoimy, siadamy po zakończeniu przynoszenia darów). Dalej Msza św. jak zwykle. Po Komunii  Świętej modlitwa i podziękowania

Na zakończenie: Błogosławieństwo Arcypasterskie.

 

 1. Jak należy zachować się w czasie udzielania bierzmowania?

 

 1. l) Gdy ks. biskup się zbliża, uklęknąć, odsłonić czoło – w ręce trzymać kartkę do bierzmowania.
 • Świadek bierzmowania ma przez chwilę bierzmowania trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.
 • Po namaszczeniu odpowiedzieć: ,Amen” oraz „I z duchem twoim” (zob. 156, II).
 • Pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.

 

 1. Co to jest Najświętszy Sakrament?

 

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

 

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje – to jest bowiem kielich Krwi mojej”.

 

 1. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

 

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby: a) za nas się ofiarować we Mszy św.,

 1. w Komunii św. być naszym pokarmem,
 2. aby stale przebywać wśród nas.

 

 1. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

 

Słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę” – dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina  w Ciało i Krew swoją – Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

 

162.Co to jest Msza św.?

 

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

 

 1. Z jakich części składa się Msza św.?

 

Msza św. składa się z liturgii słowa i liturgii Ofiary. Liturgia Ofiary obejmuje: a) przygotowanie dar6w ofiarnych,

 1. dokonanie ofiary (przeistoczenie),
 2. ucztę ofiarną (Komunię św.),
 3. dziękczynienie.

 

 1. Kiedy dobrze uczestniczmy we Mszy św.?

 

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię świętą.

 

 1. Co to jest Komunia św.?

 

Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod Postaciami chleba i wina.

 

 1. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?

 

Komunię św. możemy często przyjmować, gdy: a) mamy łaskę uświęcającą

 1. czystą intencję (chęć zjednoczenia z Panem Jezusem),
 2. zachowamy post eucharystyczny l godzinę.

 

 1. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii św.?

 

 1. pomnaża łaskę uświęcającą
 2. gładzi grzechy lekkie,
 3. pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania.

 

 1. Co należy uczynić po Komunii św.?

 

Należy powitać Pana Jezusa, podziękować Mu za przybycie, oddać Mu serce i przedstawić swoje prośby.

 

 1. Co to jest sakrament pokuty?

 

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stać się lepszym człowiekiem.

 

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?

 

Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania, mówiąc do Apostołów:

„Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane”.

 

 1. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów?

 

Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.

 

 1. Pięć warunków sakramentu pokuty:

 

 1. l) rachunek sumienia,
 • żal za grzechy,
 • mocne postanowienie poprawy,
 • spowiedź,
 • zadośćuczynienie.

 

 1. Co to jest rachunek sumienia?

 

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

 

 1. Co to jest żal za grzechy?

 

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu tego, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie

 

 1. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

 

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

 

 1. Co to jest spowiedź?

 

Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

 

 1. Co to jest zadośćuczynienie?

 

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.

 

 1. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?

 

Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.

 

 1. Co to jest odpust

 

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

 

 1. Co to jest namaszczenie chorych?

 

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, – niekiedy przywrócenie zdrowia.

 

 1. Kiedy należy przyjmować sakrament namaszczenia chorych?

 

Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia).

 

 1. Co to jest kapłaństwo?

 

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów św. oraz łaskę godnego ich wykonywania.

 

 1. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych?

 

Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wiemy na mocy sakramentu chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w mesjańskim posłannictwie Jezusa Chrystusa (funkcja: prorocza, kapłańska i królewska).

 

 1. Co to jest sakrament małżeństwa?

 

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 

 1. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego?

 

Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną niewiastą, i nierozerwalne – to znaczy: aż do śmierci.

 

 1. Co to są sakramentalia?

 

Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała.

 

GŁÓWNE WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

 

 1. Co to jest Sobór Powszechny?

 

Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.

 

 1. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?

 

Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to II Sobór Watykański, a dwudziesty pierwszy Sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim ok. 2500 biskupów, zaczął go Papież Jan XXIII, a zakończył – Paweł VI, Celem jego była odnowa Kościoła.

 

 1. Wymień najważniejsze uchwały ostatniego Soboru.

 

Konstytucja o odnowie liturgii, Konstytucja o Kościele, Konstytucja o Objawieniu Bożym, Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym.

 

 1. W czym szczególnie widać odnowę Kościoła?

 

W odnowie liturgii, która staje się teraz coraz bardziej zrozumiała; w dążeniu do zjednoczenia chrześcijan na całym świecie; powołanie ludzi świeckich do czynnego apostolstwa.

 

 1. Co to jest Synod diecezjalny?

 

Synod diecezjalny jest zebraniem przedstawicieli duchowieństwa i świeckich katolików całej diecezji pod przewodnictwem biskupa ordynariusza w celu omówienia ważnych spraw diecezji.

 

 1. Kto jako pierwszy Polak został wybrany na papieża i kiedy?

 

Biskup krakowski Kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy Polak został wybrany na papieża dnia 16 października 1978 r. Obrał imię Jan Paweł II.

 

 1. Czego oczekuje od nas Jan Paweł II?

 

Jan Paweł II oczekuje od nas: .

 1. modlitwy,
 2. dobrego życia chrześcijańskiego

Pytania do egzaminu:

 1. Co to jest bierzmowanie.
 2. Co jest istotnym elementem bierzmowania.
 3. Co to jest znamię Ducha św.
 4. Encyklika o Duchu św. Jana Pawła II.
 5. Czym jest grzech.
 6. Sumienie w/g Jana Pawła II
 7. Co chrześcijanin odkrywa w sumieniu dzięki Duchowi św.
 8. Co jest owocem prawego sumienia.
 9. W czym pomaga Duch św. ludzkim sumieniom.
 10. Duch św. a modlitwa.
 11. Dary Ducha św.
 12. Grzechy przeciw Duchowi św.
 13. Alfabet wiary.
 14. Liturgia sakramentu bierzmowania.
 15. Katechizm.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową.

Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły.

Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje „znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu, znakiem posiadania przedmiotu – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego tajność

Ważnym momentem, który poprzedza celebrację bierzmowania, a równocześnie w pewien sposób do niej należy, jest poświęcenie krzyżma świętego. Dokonuje go dla swej diecezji biskup w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma świętego. W Kościołach wschodnich poświęcenie to jest zarezerwowane patriarchom.

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

Obrzędy sakramentu bierzmowania:

I.

Śpiew na rozpoczęcie.

Powitanie

Msza święta – Liturgia słowa

Po Ewangelii – (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania

po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks. Biskup zwraca się do kandydatów:

Droga młodzieży  powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem,

jakich  łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydacie odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

Homilia (kazanie)

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi: Taka jest nasza wiara…, … jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci odpowiadają: Amen.

II.

liturgia sakramentu

Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen.

Namaszczenie Krzyżmem św.

Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: „N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

Wskazania dla kandydatów do s. Bierzmowania:

– Módl się do Ducha Świętego, na którego przyjście się przygotowujesz
– Zapoznaj się dokładnie z podstawowymi prawdami wiary zawartymi w katechizmie pt. „Wierzę” lub „Katechizm bierzmowanych”
Sumiennie spełniaj swoje obowiązki względem Boga, bliźnich i siebie samego
– Pracuj nad swoim charakterem
– Bądź apostołem dla kolegów i koleżanek oraz włącz się w apostolstwo w swoim środowisku
– Czytaj Pismo św. wraz z rodziną lub sam
– Zbieraj systematycznie poniższe kartki do jakiejś teczki i przyswajaj sobie ich treść

Na owocną naukę – Szczęść Boże!

1. Umiem powiedzieć i napisać z pamięci podstawowe modlitwy:

Chwała Ojcu…, Ojcze nasz…, Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela…, Zdrowaś Maryjo…, Anioł Pański…, Pod Twoją obronę…, Aniele Boży stróżu…, Wieczne odpoczywanie…

2. Jakie są najważniejsze prawdy wiary?

– Jest Jeden Bóg.
– Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
– Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
– Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
– Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
– Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

3. Jakie przykazania Bóg objawił nam przez Mojżesza?

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Czcij ojca i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
Nie pożądaj żony bliźniego twego.
Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

4. Które przykazania są najważniejsze?

Najważniejszymi przykazaniami są przykazania miłości, gdyż w nich streszczają się wszystkie inne. Brzmią następująco:
1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich …
2. … a bliźniego swego jak siebie samego.

5. Wymień nowe przykazania kościelne:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

6. Jakie sakramenty święte ustanowił Pan Jezus?

Chrzest
Bierzmowanie
Eucharystia
Pokuta
Namaszczenie chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo

7. Wymień warunki sakramentu pokuty.

Rachunek sumienia.
Żal za grzechy
Mocne postanowienie poprawy.
Szczera spowiedź
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim.

8. Wymień cnoty Boskie.

Wiara, Nadzieja, Miłość.

9. Wymień cnoty kardynalne (główne).

Roztropność, Sprawiedliwość, Umiarkowanie, Męstwo.

10. Jakie znasz najważniejsze dobre uczynki?

Modlitwa, Post, Jałmużna

11. Jakie Chrystusowe rady odnajdziemy w Ewangelii?

– Są to tzw. Rady Ewangeliczne:
– Ubóstwo (oznacza rezygnację z niekoniecznej własności prywatnej)
– Bezżenność (rezygnacja z małżeństwa i rodziny oraz praktykowanie doskonałej czystości)
– Posłuszeństwo (wobec Boga i przełożonego zakonu)

12. Wymień grzechy główne.

Pycha.
Chciwość.
Nieczystość.
Zazdrość.
Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
Gniew.
Lenistwo.
Dlaczego nazywamy je głównymi?
Gdyż są przyczyną wszystkich innych grzechów.

13. Wymień dary Ducha Świętego.

Mądrości.
Rozumu.
Umiejętności.
Rady.
Męstwa.
Pobożności.
Bojaźni Bożej.

14. Co to są rzeczy ostateczne?

Są to rzeczy, które czekają każdego człowieka bez wyjątku. Są nimi: śmierć, sąd Boży
i wieczne niebo lub piekło.

15. W jaki sposób możemy przekonać się o istnieniu niewidzialnego Boga?

O istnieniu Pana Boga możemy przekonać się w następujący sposób:
otaczający nas świat mówi nam o swoim Stwórcy
sam Bóg postanowił objawić się nam dokładniej na kartach Starego i Nowego Testamentu
każdy z nas odczuwa w swoim sumieniu pełen miłości głos Boga

16. Co Pismo św. Mówi o pochodzeniu świata?

Pismo św. mówi, że Pan Bóg uczynił świat z niczego, czyli go stworzył.

17. Co Pan Bóg objawia nam w biblijnym opowiadaniu o stworzeniu świata?

W biblijnym opowiadaniu o stworzeniu świata Pan Bóg objawia nam, że:
stworzył świat i jest jego Panem
wszystko co stworzył jest dobre
każdy siódmy dzień należy poświęcić Bogu i odpoczynkowi.

18. Czy Pan Bóg dzisiaj interesuje się światem?

Tak. Bóg podtrzymuje świat w istnieniu i nim rządzi. Nazywa się to Bożą Opatrznością.

19. Dlaczego na świecie jest cierpienie?

Cierpienie jest konsekwencją grzechu pierwszych ludzi. Pan Bóg je dopuszcza, gdyż może ono stać się zasługą na niebo, karą i pokutą za grzechy lub lekarstwem, które oczyszcza człowieka. Niemniej jest ono tajemnicą.

20. Czy istnieją Aniołowie?

Tak. Stworzył ich Bóg. Są świętymi duchami obdarzonymi potęgą i inteligencją.

21. Czym Aniołowie się zajmują?

Aniołowie radują się wiecznym oglądaniem Boga, są Jego wysłannikami do ludzi, dają nam dobre natchnienia i chronią w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Nazywamy ich Aniołami Stróżami.

22. Skąd się wziął szatan?

Niektórzy Aniołowie zerwali przyjaźń z Panem Bogiem, stali się Jego przeciwnikami i chcą ludzi od Niego odwrócić. Nazywamy ich złymi duchami czyli szatanami.

23. Kim jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Bożym na ziemi mającym ciało i nieśmiertelną duszę.

24. Co Pan Bóg objawia nam w biblijnym opowiadaniu o stworzeniu człowieka?

W tym opowiadaniu Bóg objawia nam, że:
stworzył mężczyznę i kobietę równych sobie naturą i godnością
obdarzył ich niezmąconym szczęściem raju
powołał ich do współżycia i współpracy z sobą
powierzył im cały świat

25. W jaki sposób ludzie współpracują z Bogiem?

Ludzie współpracują z Bogiem przez:
doskonalenie samych siebie
przekazywanie życia w rodzinie
doskonalenie świata swoją pracą i wynalazkami

26. O jakiej tragedii pierwszych rodziców mówi Pismo św.?

Pismo św. mówi o nieposłuszeństwie pierwszych rodziców czyli o grzechu przez, który utracili łaskę uświęcającą, wolność od cierpień, chorób i śmierci. Grzech zniszczył im także jasność rozumu i silną wolę. Człowiek stał się bardziej skłonny do złego niż do dobrego.
Kogo dosięga grzech pierwszych rodziców?
Grzech pierwszych rodziców dosięga wszystkich ludzi. Nazywamy go pierworodnym, czyli dziedzicznym.

27. Co Pan Bóg uczynił po grzechu pierwszych rodziców?

Pan Bóg zapowiedział, że zbawi człowieka, czyli wyzwoli go z niewoli grzechu i przywróci do przyjaźni z sobą..

28. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest Istotą Najdoskonalszą. Bóg jest Jeden lecz w Trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

29. Dlaczego Boga nazywamy Istotą Najdoskonalszą?

Boga nazywamy Istotą Najdoskonalszą, bo jest:
jeden jedyny
samoistny (nie powstał, zawsze istnieje)
duchem
wieczny
wszechmogący
wszystkowiedzący
dobry
miłosierny
sprawiedliwy

30. Jaką cześć oddajemy Trójcy Świętej?

Trójcy Świętej oddajemy najwyższą cześć uwielbienia i dziękczynienia. Bogu Ojcu szczególnie dziękujemy za stworzenie, Synowi Bożemu za odkupienie, a Duchowi Świętemu za uświęcenie.
Najkrócej uwielbiamy Trójcę Świętą znakiem krzyża i modlitwą ‘Chwała Ojcu…”.

31. Na kogo Izraelici oczekiwali przez długie wieki?

Izraelici oczekiwali na Mesjasza i Jego Królestwo. Zapowiadał Go Bóg przez proroków (najważniejsi prorocy to: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel).

32. W kim spełniły się proroctwa o Mesjaszu?

Proroctwa o Mesjaszu spełniły się w Jezusie Chrystusie.

33. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

34. Skąd wiemy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem?

O bóstwie Jezusa mówią nam: Ojciec w niebie, sam Jezus Chrystus, Apostołowie i Kościół.

35. Skąd wiemy, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

Jezus jest prawdziwym człowiekiem, bo narodził się, żył i umarł jak człowiek.

36. Po co Syn Boży stał się człowiekiem?

Syn Boży stał się człowiekiem, aby wyzwolić nas z grzechu i w ten sposób pojednać ludzi z Bogiem.

37. Pan Jezus założył na ziemi Królestwo Boże. Co Jezus mówił na temat swojego Królestwa?

Pan Jezus mówił, że:
Swoje Królestwo zapoczątkuje na ziemi
Wprowadzi do niego tych, którzy uwierzą w Ewangelię i nawrócą się
Założony przez Jezusa Kościół ma na ziemi rozwijać Jego Królestwo
Pełnia tego Królestwa nastanie na końcu świata
Co Pan Bóg nakazuje w pierwszym przykazaniu?
W pierwszym przykazaniu Bóg nakazuje, by tylko Jego czcić, bo On jest Naszym Panem, Bogiem Jedynym.

38. Kto grzeszy przeciw czci Boga?

Przeciw czci Boga grzeszy ten, kto:
zaniedbuje modlitwę lub modli się niedbale
zaprzecza, że Bóg istnieje
uprawia bałwochwalstwo, wierzy w zabobony
znieważa osoby lub rzeczy poświęcone Bogu

39. Co nakazuje drugie przykazanie Boże?

Drugie przykazanie nakazuje, byśmy mieli zawsze we czci Imię Pana Boga.

40. Kto grzeszy przeciw drugiemu przykazaniu?

Przeciw drugiemu przykazaniu grzeszy ten, kto:
bluźni (złorzeczy) Bogu i bez szacunku wymawia Jego Imię
kto fałszywie lub lekkomyślnie przysięga (krzywoprzysięstwo)
kto nie dotrzymuje złożonego ślubu

41. Co to znaczy przysięgać?

Przysięgać to znaczy powołać Boga na świadka, że mówi się prawdę. Przysięgać można tylko w sprawach najwyższej wagi.

42. Co to znaczy uczynić ślub?

Uczynić ślub to znaczy zobowiązać się przed Bogiem pod grzechem, że wypełni się jakiś nie nakazany dobry czyn. Szczególną wartość mają śluby zakonne.

43. Dlaczego święcimy niedzielę jako dzień święty?

Święcimy niedzielę ponieważ:
Chrystus w niedzielę zmartwychwstał,
W niedzielę zesłał nam Ducha Świętego.

44. W jaki sposób my chrześcijanie święcimy niedzielę?

Święcimy niedzielę przez:
uczestnictwo we Mszy św. i modlitwę
powstrzymanie się od prac ciężkich niekoniecznych
radość i wypoczynek

45. Kto grzeszy przeciw trzeciemu przykazaniu?

Narusza Dzień Pański ten, kto:
z własnej winy (całkowicie lub częściowo) opuszcza Mszę św. w niedzielę lub święta
wykonuje ciężką niekonieczną pracę lub nakazuje ją wykonywać
w niedzielę z chciwości pracuje
oddaje się grzesznej rozrywce.

46. Czy tylko niedziela jest dniem świętym?

Nie. Poza niedzielą powinniśmy święcić pod grzechem ciężkim jeszcze inne dni w roku kościelnym:
Boże Narodzenie (25 grudnia)
Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok)
Objawienie Pańskie (Trzech Króli – 6 stycznia)
Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia)
Wszystkich świętych (1 listopada)

47. Co Pan Bóg nakazuje w czwartym przykazaniu?

W czwartym przykazaniu Pan Bóg nakazuje:
Rodzicom – troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dzieci
Dzieciom – szanować, miłować i słuchać swoich rodziców oraz okazywać im wdzięczność.

48. Kogo oprócz Rodziców i dzieci dotyczy czwarte przykazanie?

Czwarte przykazanie dotyczy naszych obowiązków wobec wychowawców, nauczycieli, przełożonych i starszych a także obowiązków wobec naszej Ojczyzny.

49. Jak powinniśmy się odnosić do wychowawców, nauczycieli, przełożonych i starszych?

Do tych osób powinniśmy odnosić się podobnie jak do Rodziców; z szacunkiem i należnym posłuszeństwem.

50. Jakie są obowiązki wobec Ojczyzny?

Ojczyznę powinniśmy kochać, pracować dla niej a w razie potrzeby ją bronić aż do przelewu krwi.

51. Kto grzeszy przeciw czwartemu przykazaniu?

Przeciw czwartemu przykazaniu grzeszy:
Rodzic lub wychowawca, który lekceważy swoje obowiązki wychowawcze
dziecko, które nie szanuje i nie słucha swoich Rodziców lub wychowawców
przełożeni lub podwładni, którzy wzajemnie się wykorzystują, są wobec siebie nieuczciwi lub zachęcają się do złego.

52. Co Pan Bóg nakazuje w piątym przykazaniu?

W piątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje troszczyć się o własne i cudze życie.

53. Kto ostatecznie decyduje o życiu i śmierci człowieka, a więc jest Panem życia i śmierci?

Panem życia i śmierci jest Bóg i tylko On może decydować o losie człowieka.

54. Dlaczego powinniśmy troszczyć się o swoje ciało?

Powinniśmy troszczyć się o swoje ciało, ponieważ:
jest ono dziełem Boga
jest uświęcone przez sakramenty
jest powołane do chwalebnego zmartwychwstania i życia wiecznego

55. Jakie obowiązki wobec ciała wynikają z piątego przykazania?

Nasze ciało powinniśmy odpowiednio odżywiać, dbać o jego rozwój i wypoczynek, zachować higienę, a w razie choroby je leczyć.

56. Dlaczego powinniśmy troszczyć się także o duszę?

Powinniśmy się także troszczyć o duszę bo Chrystus powiedział: „Cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł.” (Mt 16, 26)
Kto grzeszy przeciw piątemu przykazaniu?
Przeciw piątemu przykazaniu grzeszy ten, kto:
godzi we własne życie, szkodzi sobie na zdrowiu, lub popełnia samobójstwo
zabija jakiegokolwiek człowieka (dotyczy także nienarodzonych i staruszków)
źle obchodzi się z bliźnim i przez to skraca mu życie
naraża życie bliźniego na niebezpieczeństwo
pobudza bliźniego do nienawiści lub zemsty

57. Co Pan Bóg nakazuje w szóstym i dziewiątym przykazaniu?

W tych przykazaniach Pan Bóg nakazuje abyśmy byli wstydliwi i skromni w myślach, pragnieniach, słowach i uczynkach (czyli zachowali czystość).

58. Co robić, aby pozostać czystym i skromnym?

Aby pozostać czystym i skromnym, trzeba:
Unikać nieczystych pokus w spojrzeniach, rozmowach, zachowaniu się i ubieraniu.
Przeciwstawiać się natychmiast pokusom
Często modlić się szczególnie do Matki Bożej
Częściej się spowiadać i przyjmować Komunię świętą

59. Kto grzeszy przeciw czystości?

Przeciw czystości grzeszy ten, kto:
nie opanowuje instynktu seksualnego
sam lub z drugim postępuje nieskromnie
kto dąży do podniecenia seksualnego przez korzystanie z telewizji, prasy, internetu itp.

60. Czego domaga się Pan Bóg w siódmym i dziesiątym przykazaniu?

W tych przykazaniach Pan Bóg domaga się od nas, abyśmy szanowali własność cudzą tak w uczynkach jak i w pragnieniach.

61. Jak powinniśmy obchodzić się ze swoją własnością uczciwie nabytą?

W zarządzaniu swoją własnością powinniśmy:
unikać skąpstwa jak i rozrzutności
w miarę swoich możliwości pomagać biednym i wspierać cele dobre społeczne.

62. Kto grzeszy przeciw siódmemu i dziewiątemu przykazaniu?

Przeciw tym przykazaniom grzeszy ten, kto:
kradnie, rabuje, oszukuje lub celowo niszczy cudzą rzecz
domaga się wygórowanej zapłaty, albo niesprawiedliwie wynagradza
zaciąga lekkomyślnie pożyczki
zatrzymuje rzecz znalezioną lub pożyczoną
zazdrości bliźniemu dostatku lub bogactwa

63. Do czego zobowiązany jest ten, kto naruszył cudzą własność?

Kto naruszył cudzą własność zobowiązany jest do zwrotu i naprawienia szkody.

64. Czego domaga się Pan Bóg w ósmym przykazaniu?

W ósmym przykazaniu Pan Bóg domaga się, aby mówić prawdę, szanować dobre imię bliźniego i dotrzymywać danego słowa.

65. Kto grzeszy przeciw prawdzie?

Przeciw prawdzie grzeszy tek, kto:

kłamie lub zataja prawdę
w oczy schlebia, a poza oczy wyśmiewa

nie dotrzymuje danego słowa
fałszuje dokumenty

66. Kto szanuje dobre imię bliźniego?

Dobre imię bliźniego szanuje ten, kto:
dobrze o nim myśli mówi
tylko z ważnych przyczyn mówi o jego brakach
broni cudzej czci

67. Kto narusza dobre imię bliźniego?

Dobre imię bliźniego narusza ten, kto go obmawia, oczernia, donosi na niego oraz pisze anonimy.
Ten, kto dopuścił się obmowy powinien wynagrodzić dobrym słowem i modlitwą, a ten kto oczernił powinien odwołać swe oszczerstwo.

68. W jakich słowach można najkrócej wyrazić wolę Bożą zawartą w Dekalogu?

Najkrócej wolę Bożą zawartą w Dziesięciu przykazaniach można wyrazić w przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

69. Jak Pan Jezus nas umiłował?

Pan Jezus tak nas umiłował, że oddał za nas swoje życie na krzyżu.

70. W jaki sposób Pan Jezus udoskonalił prawo wynikające z Dekalogu?

Pan Jezus nakazał z miłością traktować nawet nieprzyjaciół („Miłujcie waszych nieprzyjaciół” Mt 5,44).

71. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała łatwość w wykonywaniu jakiegoś dobra. Osiąga się ją poprzez wytrwałe wykonywanie dobrych czynów, zachowywanie przykazań i modlitwę.

72. Co trzeba zrobić, aby spełnić przykazanie miłości bliźniego?

Aby spełnić przykazanie miłości bliźniego trzeba wypełnić siedem uczynków miłosiernych względem ciała i względem duszy.

Względem ciała:

1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać 6. Chorych odwiedzać
7. Umarłych grzebać

Względem duszy:

1. Grzeszących upominać
2. Nieumiejących pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych

73. Co Pan Jezus okazał przez swoje cierpienie i śmierć na krzyżu?

Przez swoje cierpienie i śmierć Pan Jezus okazał doskonałe posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu, a nam ludziom okazał nieskończoną miłość.

74. Jaką wartość ma śmierć Pana Jezusa na krzyżu?

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu ma nieskończoną wartość, jest najdoskonalszą ofiarą Nowego Testamentu i uobecnia się podczas każdej Mszy świętej.

75. Jakie prawdy wiary wynikają ze zmartwychwstania Pana Jezusa?

Zmartwychwstanie Pana Jezusa świadczy, że:
Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem
Jego nauka jest prawdziwa
My także kiedyś zmartwychwstaniemy podobnie jak Pan Jezus

76. Czego Pan Jezus dokonał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie?

Przez śmierć i zmartwychwstanie Pan Jezus wysłużył nam łaskę Bożą i otworzył drogę do nieba.

77. Co Pan Jezus obiecał w dzień swego wniebowstąpienia?

Pan Jezus obiecał że:
przyśle wspólnocie Kościoła Ducha Świętego
przygotuje nam mieszkanie w niebie
powróci na końcu świata na ziemię by dokonać sądu nad światem i ukazać pełnię swego Królestwa

78. Kto objawił prawdę o istnieniu Trzeciej Osoby Bożej?

Prawdę o Duchu Świętym objawił nam Pan Jezus.

79. Jakimi słowami Pan Jezus obiecał zesłać Ducha Świętego?

Pan Jezus Powiedział: „Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy.” (J 14, 16-17)

80. Kiedy Duch Święty zstąpił na ziemię jak to obiecywał Pan Jezus?

Duch Święty najpierw zstąpił na Apostołów w Dzień Pięćdziesiątnicy, a obecnie zstępuje na ludzi zwłaszcza w sakramentach świętych (szczególnie w chrzcie i bierzmowaniu).

81. Do czego Bóg powołał Najświętszą Maryję Pannę?

Pan Bóg powołał Maryję na Matkę swego Syna Jezusa. Maryja wyraziła zgodę na Boże powołanie słowami :”Niech mi się stanie według słowa Twego”.

82. Czym wyróżnia się Maryja od innych ludzi?

Matka Boża:
Jest wolna od grzechu pierworodnego
pozostała dziewicą mimo, że stała się Matką
z duszą i z ciałem została wzięta do nieba

83. W jaki sposób najlepiej czcimy Matkę Bożą?

Matkę Bożą najlepiej czcimy przez: naśladowanie Jej cnót, obchodzenie Jej świąt oraz uczestnictwo w nabożeństwach ku Jej czci.

84. Wymień tajemnice jakie rozważamy podczas odmawiania Różańca.

I Tajemnice Radosne – Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie, Ofiarowanie, Znalezienie
II Tajemnice Światła – Chrzest Jezusa w Jordanie, Objawienie siebie na weselu w Kanie, Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, Przemienienie na górze Tabor, Ustanowienie Eucharystii
III Tajemnice Bolesne – Modlitwa w ogrójcu, Biczowanie, Cierniem koronowanie, Dźwiganie krzyża, Śmierć na krzyżu
IV Tajemnice Chwalebne – Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie NMP, Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi.

Tajemnice Radosne odmawiamy w poniedziałki i soboty; Bolesne – we wtorki i piątki; Chwalebne – w środy i niedziele; zaś Tajemnice światła – w czwartki każdego tygodnia.

85. Co Pan Jezus polecił Apostołom odchodząc do nieba?

Pan Jezus odchodząc do nieba powiedział do Apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” (Mt 28, 19)

86. W jaki sposób udziela się chrztu?

Chrztu udziela się przez polanie głowy wodą (lub zanurzenie całego człowieka w wodzie) wypowiadając słowa: „Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

87. Co należy uczynić przed przyjęciem chrztu?

Przed przyjęciem chrztu należy złożyć wyznanie wiary i wyrzec się szatana. Przy chrzcie małego dziecka robią to w jego imieniu Rodzice.

88. Kto może udzielać chrztu?

Uroczyście chrztu może udzielać biskup, kapłan lub diakon. W nagłych wypadkach każdy człowiek (nawet niewierzący), jeśli czyni to w imieniu Kościoła i wykona poprawnie znak sakramentalny.

89. Co to jest chrzest święty?

Chrzest święty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i włącza do wspólnoty Kościoła.

90. Czego Chrystus dokonuje przez chrzest?

Przez chrzest Chrystus:
gładzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy przed chrztem popełnione
daje łaskę uświęcającą
daje dary Ducha Świętego
daje cnoty boskie
wprowadza do Kościoła
wyciska na duszy niezatarty znak dziecka Bożego

91. Co to jest nadprzyrodzona cnota wiary?

Nadprzyrodzona cnota wiary jest to dar otrzymany na chrzcie świętym, który pomaga nam przyjąć Boże Objawienie i żyć według niego.

92. Kto grzeszy przeciw wierze?

Przeciw wierze grzeszy: kto nie pogłębia swojej wiary, nie rozwiązuje swych wątpliwości. Ciężko grzeszy ten, kto zapiera się wiary.

93. Co to jest nadprzyrodzona cnota nadziei?

Nadprzyrodzona cnota nadziei jest to dar otrzymany na chrzcie świętym, dzięki któremu ochrzczony ufnie i wytrwale dąży na spotkanie z Jezusem w niebie.

94. Co to jest nadprzyrodzona cnota miłości?

Nadprzyrodzona cnota miłości jest to uzdolnienie do miłowania Boga i ludzi, tak jak Chrystus miłuje.

95. Komu Pan Jezus powierzył dzieło zbawienia świata?

Dzieło zbawienia świata Pan Jezus powierzył Kościołowi. Kościół realizuje to przez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów.

96. Skąd Kościół czerpie naukę, którą głosi?

Kościół czerpie naukę z Bożego Objawienia, czyli z Pisma świętego i z Tradycji.

97. Co to jest Pismo święte?

Pismo święte to księgi napisane przez autorów natchnionych. Natchnienie to Boża pomoc w napisaniu tego co jest potrzebne do zbawienia człowieka.

98. Co to jest Tradycja?

Tradycja to nauka Boża przekazywana ustnie lub pisemnie, sięgająca czasów Apostołów i innych naocznych świadków Jezusa.

99. Jakie zadania ma Kościół wobec Słowa Bożego?

Kościół ma strzec Słowa Bożego, coraz lepiej je poznawać, wyjaśniać i przekazywać.

100. Dlaczego Kościół a w szczególności papież może nieomylnie wyjaśniać Słowo Boże?

Papież może nieomylnie wyjaśniać Sowo Boże, gdyż działa mocą Chrystusa i jest szczególnie oświecany przez Ducha Świętego.

101. Co to jest sakrament?

Sakrament to znak widzialny ustanowiony na stałe przez który, Chrystus daje nam łaski.
Znakiem widzialnym Chrztu jest polanie wodą, Eucharystii – chleb i wino, pokuty – wyznanie grzechów itd.

102. Czego domaga się Chrystus od przyjmujących sakramenty święte?

Chrystus domaga się od nich by wypełnili warunki konieczne do ważnego i godnego przyjęcia sakramentów.

103. Co jest znakiem widzialnym sakramentu bierzmowania?

Widzialnym znakiem sakramentu bierzmowania jest włożenie rąk biskupa, namaszczenie krzyżmem świętym i modlitwa.
(Krzyżmo Święte to specjalny olej sporządzony z oliwy i pachnącej żywicy, poświęcony przez Biskupa w Wielki Czwartek)

104. Co Duch Święty sprawia w sakramencie bierzmowania?

W sakramencie bierzmowania Duch Święty:
umacnia w nas łaskę uświęcającą
silniej jednoczy z Chrystusem i Kościołem
udziela specjalnej łaski do apostołowania
udziela siedmiu darów
wyciska na duszy niezatarty znak dojrzałego chrześcijanina

105. Co to znaczy apostołować?

Apostołować to znaczy troszczyć się nie tylko o swoje zbawienie, ale i o zbawienie innych ludzi.

106. W jaki sposób możemy apostołować?

Możemy apostołować przez przykład własnego życia, pouczające słowo, modlitwę, dobre uczynki, a także przez cierpienie i umartwienie.

107. Gdzie powinniśmy apostołować?

Powinniśmy apostołować wszędzie tam, gdzie spotykamy się z bliźnimi.

108. W jakim celu składano ofiary ze zwierząt lub płodów roli w czasach Starego Testamentu?

W czasach Starego Testamentu składano ofiary, aby Pana Boga uwielbić, podziękować Mu za łaski, przeprosić za grzechy i prosić o błogosławieństwo.

109. Do czego Bóg przygotowywał ludzkość przez ofiary Starego Testamentu?

Przez te ofiary Pan Bóg przygotowywał ludzkość do Najdoskonalszej Ofiary, jaką złożył Jezus na krzyżu.

110. Kiedy uobecnia się Jezusowa Ofiara Krzyża?

Podczas każdej Mszy świętej (Msza św. to inaczej Eucharystia) Pan Jezus ofiaruje swoje Ciało i Krew Ojcu Niebieskiemu dla naszego zbawienia.

111. Kiedy Pan Jezus zapowiedział ustanowienie Eucharystii? Jakimi słowami?

Pan Jezus zapowiedział ustanowienie Eucharystii po cudownym rozmnożeniu chleba w Kafarnaum mówiąc: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

112. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament czyli Eucharystię?

Pan Jezus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek podczas ostatniej wieczerzy.

113. W jaki sposób Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?

Jezus wziął chleb i dając uczniom powiedział: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”. Potem wziął kielich z winem i powiedział: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich Krwi mojej Nowego i Wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na Moją Pamiątkę.”

114. Kiedy kapłani spełniają polecenie Pana Jezusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”?

Kapłani spełniają to plecenie, gdy sprawują Mszę świętą. Mszę św. inaczej nazywamy Eucharystią, Ucztą miłości, Łamaniem chleba, Najświętszą Ofiarą, Ofiarą Chrystusa.
117. W jakim celu Pan Jezus ustanowił Mszę św.?
Pan Jezus ustanowił Mszę św. aby:
ofiarować się za nas pod postaciami chleba i wina
stać się dla nas pokarmem na życie wieczne
pozostać wśród ludzi aż do skończenia świata

115. Z jakich części składa się liturgia Mszy św.?

Na liturgię Msze św. składają się: obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia Eucharystii oraz obrzędy zakończenia.

116. Co składa się na liturgię słowa?

Na liturgię słowa składają się:
– dwa lub trzy czytania z Pisma św. wraz ze śpiewem psalmu
homilia
wyznanie wiary
modlitwa wiernych

117. Co składa się na liturgię Eucharystyczną?

przygotowanie darów ofiarnych
Modlitwa Eucharystyczna
Obrzędy Komunii świętej

118. Co dokonuje się podczas najważniejszej części Mszy św.?

Podczas Modlitwy Eucharystycznej dokonuje się przeistoczenie czyli przemiana chleba i wina w prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa.

119. Co sprawia Komunia święta?

łączy nas z Panem Jezusem i wzajemnie między sobą
oczyszcza nas z grzechów powszednich
pomnaża łaskę uświęcającą
daje siłę do dobrego
pomaga przezwyciężyć zło

120. Kiedy godnie przyjmujemy Komunię świętą?

Komunię świętą godnie przyjmujemy, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i zachowamy post eucharystyczny.
(Post eucharystyczny to powstrzymanie się od przyjmowania jakichkolwiek pokarmów i napojów na jedną godzinę przed przyjęciem Komunii świętej; nie dotyczy on wody i lekarstw.)

121. Co to jest Komunia święta duchowa?

Komunia święta duchowa to gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa, gdy z jakichś powodów nie możemy przyjąć Go pod postacią chleba.

122. Kiedy człowiek popełnia grzech śmiertelny?

Grzech śmiertelny jest wtedy, gdy człowiek świadomie i dobrowolnie przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej.

123. Kiedy człowiek popełnia grzech powszedni czyli lekki?

Grzech lekki jest wtedy, gdy człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy małej albo w rzeczy ważnej ale nie całkiem świadomie i nie całkiem dobrowolnie.

124. Kiedy dobry uczynek zasługuje na nagrodę w niebie?

Dobry uczynek zasługuje na nagrodę w niebie, jeśli jest spełniony w łasce uświęcającej.

125. Co to znaczy pokutować?

Pokutować to znaczy odwrócić się od grzechu i zwrócić się do Boga prosząc Go o przebaczenie.

126. Co to jest sakrament pokuty?

Jest to sakrament, w którym kapłan mocą Chrystusa odpuszcza penitentowi grzechy.

127. Kiedy i jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty?

Pan Jezus w dzień Zmartwychwstania powiedział do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane”( J 20, 22)

128. Co Pan Jezus czyni w sakramencie pokuty?

W sakramencie pokuty Pan Jezus:
gładzi wszystkie grzechy
odpuszcza karę wieczną i część doczesnej
przywraca łaskę uświęcająca lub ją umacnia
daje specjalną łaskę do wytrwania w dobrym.

129. Co trzeba zrobić, aby się dobrze wyspowiadać?

Aby się dobrze wyspowiadać należy spełnić pięć warunków dobrej spowiedzi świętej.

130. Co to znaczy zrobić rachunek sumienia?

Rachunek sumienia to przypomnienie sobie wszystkich grzechów popełnionych od ostatniej dobrej spowiedzi świętej, a przy grzechach ciężkich także ich liczby i okoliczności.

131. Który z warunków dobrej spowiedzi świętej jest najważniejszy?

Najważniejszym warunkiem jest żal za grzechy. Może być żal doskonały lub mniej doskonały.

132. Co to znaczy żałować za grzechy?

Żałować za grzechy to znaczy boleć w duszy (smucić się w duszy) i mieć obrzydzenie do grzechów, którymi obraziliśmy Pana Boga.

133. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy to szczera wola unikania grzechów i okazji, które do nich prowadzą.

134. Co to jest spowiedź?

Spowiedź to szczere wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie. Spowiedź powinna być szczera to znaczy, że nie wolno zataić żadnego grzechu.

135. Co należy uczynić po spowiedzi?

Po spowiedzi należy zadośćuczynić Panu Bogu i bliźnim. Panu Bogu przez odprawienie pokuty, a bliźnim przez naprawienie krzywd.

136. Co to jest odpust?

Odpust to częściowe lub całkowite darowanie kary doczesnej za grzechy już wcześniej odpuszczone w sakramencie pokuty podczas dobrej spowiedzi świętej.

137. Co jest znakiem widzialnym sakramentu namaszczenia chorych?

Znakiem widzialnym namaszczenia chorych jest namaszczenie czoła i rąk chorego świętym olejem oraz modlitwa kapłana.

138. Co Pan Jezus czyni w sakramencie namaszczenia chorych?

W tym sakramencie Pan Jezus:
umacnia łaskę uświęcającą lub ją przywraca
odpuszcza grzechy powszednie, a gdy chory nie może się wyspowiadać również grzechy ciężkie
gładzi karę doczesną za grzechy
pociesza i umacnia chorego
niekiedy przynosi ulgę w chorobie, a nawet przywraca zdrowie

139. Co to jest Wiatyk?

Wiatyk to Komunia święta podawana choremu znajdującemu się w obliczu śmierci.

140. Co trzeba przygotować na przyjście kapłana do domu chorego?

Należy przygotować:
stół nakryty białym obrusem
na stole dwie świeczki, talerzyk z wodą święconą i kropidło oraz talerzyk z watą

141. Kto jest Jedynym i Najwyższym Kapłanem?

Jedynym i Najwyższym kapłanem jest Jezus Chrystus, który pośredniczy pomiędzy Bogiem i ludźmi.

142. Jakie znasz dwa rodzaje kapłaństwa w Kościele?

Hierarchiczne; uczestniczą w nim ci, którzy przyjęli sakrament kapłaństwa
Powszechne; uczestniczą w nim ci, którzy przyjęli chrzest i bierzmowanie

143. Co sprawia sakrament kapłaństwa?

Sakrament kapłaństwa daje moc do głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów.

144 W jaki sposób Pan Jezus ustanowił kapłaństwo?

Pan Jezus powołał pewnych ludzi na Apostołów i przekazał im władzę sprawowania sakramentów i polecił głosić Słowo Boże. Apostołowie przekazali tą władzę swym następcom i trwa to do naszych czasów.

145. Kto posiada pełnię kapłaństwa?

Pełnię kapłaństwa posiada biskup i dlatego tylko on może udzielać święceń kapłańskich. Księża są współpracownikami biskupa.

146. Kto ustanowił małżeństwo?

Małżeństwo ustanowił Pan Bóg stwarzając człowieka jako kobietę i mężczyznę.

147. Co Pan Jezus sprawia w sakramencie małżeństwa?

W sakramencie małżeństwa Chrystus: uświęca małżonków oraz daje im specjalną łaskę do dobrego wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych

148. Kto może ważnie zawrzeć małżeństwo sakramentalne?

Małżeństwo sakramentalne mogą zawrzeć ludzie ochrzczeni, odpowiednio przygotowani, stanu wolnego, nie związani żadnymi przeszkodami, którzy dobrowolnie się na to decydują.

149. Co jest znakiem widzialny sakramentu małżeństwa?

Znakiem widzialnym tego sakramentu jest złożenie przysięgi małżeńskiej przez kobietę i mężczyznę wobec kapłana i dwóch świadków.

150. Jakie cechy posiada małżeństwo sakramentalne?
Małżeństwo z woli Chrystusa jest:
wyłączne; jeden mężczyzna, jedna kobieta
nierozerwalne; w Kościele nie ma rozwodów

151. Co jest kresem ludzkiego życia na ziemi?

Kresem ludzkiego życia na ziemi jest śmierć czyli odłączenie się duszy od ciała.

152. Co dzieje się z duszą człowieka natychmiast po śmierci?

Zaraz po śmierci dusza ludzka staje przed Bogiem na sądzie osobistym zwanym też szczegółowym.

153. Jaki sąd czeka ludzkość po końcu świata?

Po końcu świata cała ludzkość stanie przed Bogiem na sądzie ostatecznym, a Pan Bóg osądzi wszystkie złe i dobre czyny ludzkości.

154. Co poprzedzi powtórne przyjście Chrystusa na końcu świata?

Powtórne przyjście Chrystusa na świat poprzedzą:
nadzwyczajne znaki w przyrodzie
zmartwychwstanie wszystkich ludzi

155. Co czeka duszę po sądzie szczegółowym?

Po sądzie szczegółowym czeka albo nagroda wieczna w niebie albo kara wieczna w piekle albo kara doczesna w czyśćcu.

156. Co trzeba zrobić, aby dostać się do nieba?

Aby dostać się do nieba należy żyć i umrzeć w stanie łaski uświęcającej.

157. Które dusze dostaną się do czyśćca?

Do czyśćca dostaną się te dusze, które w chwili śmierci miały grzechy lekkie lub nie odpokutowały na ziemi za wszystkie swoje grzechy. Wszystkie dusze czyśćcowe dostaną się do nieba po odbyciu swej kary.

158. Na czym polega kara wieczna w piekle?

Kara wieczna w piekle polega na odrzuceniu Pana Boga na wieki. Pan Jezus o piekle uczył nas przy pomocy takich słów jak: ogień, płacz, ciemności. (Por. Mk 9, 43-48; Mt 13, 49-50)

159. Co to jest modlitwa?

Modlitwa to rozmowa z Bogiem lub świętymi. Nawiązywanie kontaktu duchowego z Panem Bogiem, podnoszenie serca ku Niemu i łączenie się z Nim.

160. Kiedy powinniśmy się modlić?

Modlić powinniśmy się często, szczególnie rano i wieczór, w czasie Mszy św. i innych nabożeństw, przed i po jedzeniu oraz w różnych sytuacjach życiowych.

161. Dlaczego możemy się modlić do Boga za pośrednictwem świętych?

Możemy się modlić za przyczyną świętych, bo oni:
są przyjaciółmi Pana Boga i naszymi
są dla nas wzorem i wstawiają się za nami do Boga
(Opieka świętych nad nami nazywa się „obcowanie świętych”)

162. Kto spośród świętych może najwięcej wyprosić u Pana Boga łask dla ludzi?

Spośród świętych najwięcej może wyprosić Maryja, ponieważ jest Matką Jezusa i naszą Niebieską Matką.

ZAPAMIĘTAJ!!!

Znajomość teoretyczna prawd Bożych nie zwalnia nikogo od praktykowania życia z Bogiem w Kościele. Zaliczenie egzaminu do Bierzmowania nie jest automatycznie znakiem dopuszczenia do Bierzmowania! W klasie trzeciej wyrazem twojej gotowości i odpowiedzialności za godne przygotowanie się do Bierzmowania będą duchowe i liturgiczne spotkania dla kandydatów do bierzmowania.
Każdego czeka jeszcze poważniejszy egzamin – egzamin z życia chrześcijańskiego!