Bierzmowanie

Kalendarium.

W niedzielę  25 lutego po mszy św. o 10.00 spotkanie klas 6, 7 i 8.

W każdy drugi czwartek miesiąca spotkanie kl. 6, 7 i 8 początek mszą św. o godz. 18.00. Czas zimowy o 17.00.

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w klasie 6 Szkoły Podstawowej. W kancelarii parafialnej można odebrać formularz zgłoszenia kandydata.

Wybrane zagadnienia  dla klasy 8 na egzamin:

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch św. umacnia chrześcijanina aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył.

Pytania do egzaminu:

 1. Co to jest bierzmowanie.
 2. Co jest istotnym elementem bierzmowania.
 3. Co to jest znamię Ducha św.
 4. Encyklika o Duchu św. Jana Pawła II.
 5. Czym jest grzech.
 6. Sumienie w/g Jana Pawła II
 7. Co chrześcijanin odkrywa w sumieniu dzięki Duchowi św.
 8. Co jest owocem prawego sumienia.
 9. W czym pomaga Duch św. ludzkim sumieniom.
 10. Duch św. a modlitwa.
 11. Dary Ducha św.
 12. Grzechy przeciw Duchowi św.
 13. Alfabet wiary.
 14. Liturgia sakramentu bierzmowania.
 15. Katechizm.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową.

Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły.

Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje „znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu, znakiem posiadania przedmiotu – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego tajność

Ważnym momentem, który poprzedza celebrację bierzmowania, a równocześnie w pewien sposób do niej należy, jest poświęcenie krzyżma świętego. Dokonuje go dla swej diecezji biskup w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma świętego. W Kościołach wschodnich poświęcenie to jest zarezerwowane patriarchom.

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

Obrzędy sakramentu bierzmowania:

I.

Śpiew na rozpoczęcie.

Powitanie

Msza święta – Liturgia słowa

Po Ewangelii – (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania

po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks. Biskup zwraca się do kandydatów:

Droga młodzieży  powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem,

jakich  łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydacie odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

Homilia (kazanie)

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi: Taka jest nasza wiara…, … jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci odpowiadają: Amen.

II.

liturgia sakramentu

Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen.

Namaszczenie Krzyżmem św.

Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: „N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

Wskazania dla kandydatów do s. Bierzmowania:

– Módl się do Ducha Świętego, na którego przyjście się przygotowujesz
– Zapoznaj się dokładnie z podstawowymi prawdami wiary zawartymi w katechizmie pt. „Wierzę” lub „Katechizm bierzmowanych”
Sumiennie spełniaj swoje obowiązki względem Boga, bliźnich i siebie samego
– Pracuj nad swoim charakterem
– Bądź apostołem dla kolegów i koleżanek oraz włącz się w apostolstwo w swoim środowisku
– Czytaj Pismo św. wraz z rodziną lub sam
– Zbieraj systematycznie poniższe kartki do jakiejś teczki i przyswajaj sobie ich treść

Na owocną naukę – Szczęść Boże!

1. Umiem powiedzieć i napisać z pamięci podstawowe modlitwy:

Chwała Ojcu…, Ojcze nasz…, Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela…, Zdrowaś Maryjo…, Anioł Pański…, Pod Twoją obronę…, Aniele Boży stróżu…, Wieczne odpoczywanie…

2. Jakie są najważniejsze prawdy wiary?

– Jest Jeden Bóg.
– Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
– Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
– Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
– Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
– Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

3. Jakie przykazania Bóg objawił nam przez Mojżesza?

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Czcij ojca i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
Nie pożądaj żony bliźniego twego.
Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

4. Które przykazania są najważniejsze?

Najważniejszymi przykazaniami są przykazania miłości, gdyż w nich streszczają się wszystkie inne. Brzmią następująco:
1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich …
2. … a bliźniego swego jak siebie samego.

5. Wymień nowe przykazania kościelne:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

6. Jakie sakramenty święte ustanowił Pan Jezus?

Chrzest
Bierzmowanie
Eucharystia
Pokuta
Namaszczenie chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo

7. Wymień warunki sakramentu pokuty.

Rachunek sumienia.
Żal za grzechy
Mocne postanowienie poprawy.
Szczera spowiedź
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim.

8. Wymień cnoty Boskie.

Wiara, Nadzieja, Miłość.

9. Wymień cnoty kardynalne (główne).

Roztropność, Sprawiedliwość, Umiarkowanie, Męstwo.

10. Jakie znasz najważniejsze dobre uczynki?

Modlitwa, Post, Jałmużna

11. Jakie Chrystusowe rady odnajdziemy w Ewangelii?

– Są to tzw. Rady Ewangeliczne:
– Ubóstwo (oznacza rezygnację z niekoniecznej własności prywatnej)
– Bezżenność (rezygnacja z małżeństwa i rodziny oraz praktykowanie doskonałej czystości)
– Posłuszeństwo (wobec Boga i przełożonego zakonu)

12. Wymień grzechy główne.

Pycha.
Chciwość.
Nieczystość.
Zazdrość.
Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
Gniew.
Lenistwo.
Dlaczego nazywamy je głównymi?
Gdyż są przyczyną wszystkich innych grzechów.

13. Wymień dary Ducha Świętego.

Mądrości.
Rozumu.
Umiejętności.
Rady.
Męstwa.
Pobożności.
Bojaźni Bożej.

14. Co to są rzeczy ostateczne?

Są to rzeczy, które czekają każdego człowieka bez wyjątku. Są nimi: śmierć, sąd Boży
i wieczne niebo lub piekło.

15. W jaki sposób możemy przekonać się o istnieniu niewidzialnego Boga?

O istnieniu Pana Boga możemy przekonać się w następujący sposób:
otaczający nas świat mówi nam o swoim Stwórcy
sam Bóg postanowił objawić się nam dokładniej na kartach Starego i Nowego Testamentu
każdy z nas odczuwa w swoim sumieniu pełen miłości głos Boga

16. Co Pismo św. Mówi o pochodzeniu świata?

Pismo św. mówi, że Pan Bóg uczynił świat z niczego, czyli go stworzył.

17. Co Pan Bóg objawia nam w biblijnym opowiadaniu o stworzeniu świata?

W biblijnym opowiadaniu o stworzeniu świata Pan Bóg objawia nam, że:
stworzył świat i jest jego Panem
wszystko co stworzył jest dobre
każdy siódmy dzień należy poświęcić Bogu i odpoczynkowi.

18. Czy Pan Bóg dzisiaj interesuje się światem?

Tak. Bóg podtrzymuje świat w istnieniu i nim rządzi. Nazywa się to Bożą Opatrznością.

19. Dlaczego na świecie jest cierpienie?

Cierpienie jest konsekwencją grzechu pierwszych ludzi. Pan Bóg je dopuszcza, gdyż może ono stać się zasługą na niebo, karą i pokutą za grzechy lub lekarstwem, które oczyszcza człowieka. Niemniej jest ono tajemnicą.

20. Czy istnieją Aniołowie?

Tak. Stworzył ich Bóg. Są świętymi duchami obdarzonymi potęgą i inteligencją.

21. Czym Aniołowie się zajmują?

Aniołowie radują się wiecznym oglądaniem Boga, są Jego wysłannikami do ludzi, dają nam dobre natchnienia i chronią w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Nazywamy ich Aniołami Stróżami.

22. Skąd się wziął szatan?

Niektórzy Aniołowie zerwali przyjaźń z Panem Bogiem, stali się Jego przeciwnikami i chcą ludzi od Niego odwrócić. Nazywamy ich złymi duchami czyli szatanami.

23. Kim jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Bożym na ziemi mającym ciało i nieśmiertelną duszę.

24. Co Pan Bóg objawia nam w biblijnym opowiadaniu o stworzeniu człowieka?

W tym opowiadaniu Bóg objawia nam, że:
stworzył mężczyznę i kobietę równych sobie naturą i godnością
obdarzył ich niezmąconym szczęściem raju
powołał ich do współżycia i współpracy z sobą
powierzył im cały świat

25. W jaki sposób ludzie współpracują z Bogiem?

Ludzie współpracują z Bogiem przez:
doskonalenie samych siebie
przekazywanie życia w rodzinie
doskonalenie świata swoją pracą i wynalazkami

26. O jakiej tragedii pierwszych rodziców mówi Pismo św.?

Pismo św. mówi o nieposłuszeństwie pierwszych rodziców czyli o grzechu przez, który utracili łaskę uświęcającą, wolność od cierpień, chorób i śmierci. Grzech zniszczył im także jasność rozumu i silną wolę. Człowiek stał się bardziej skłonny do złego niż do dobrego.
Kogo dosięga grzech pierwszych rodziców?
Grzech pierwszych rodziców dosięga wszystkich ludzi. Nazywamy go pierworodnym, czyli dziedzicznym.

27. Co Pan Bóg uczynił po grzechu pierwszych rodziców?

Pan Bóg zapowiedział, że zbawi człowieka, czyli wyzwoli go z niewoli grzechu i przywróci do przyjaźni z sobą..

28. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest Istotą Najdoskonalszą. Bóg jest Jeden lecz w Trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

29. Dlaczego Boga nazywamy Istotą Najdoskonalszą?

Boga nazywamy Istotą Najdoskonalszą, bo jest:
jeden jedyny
samoistny (nie powstał, zawsze istnieje)
duchem
wieczny
wszechmogący
wszystkowiedzący
dobry
miłosierny
sprawiedliwy

30. Jaką cześć oddajemy Trójcy Świętej?

Trójcy Świętej oddajemy najwyższą cześć uwielbienia i dziękczynienia. Bogu Ojcu szczególnie dziękujemy za stworzenie, Synowi Bożemu za odkupienie, a Duchowi Świętemu za uświęcenie.
Najkrócej uwielbiamy Trójcę Świętą znakiem krzyża i modlitwą ‘Chwała Ojcu…”.

31. Na kogo Izraelici oczekiwali przez długie wieki?

Izraelici oczekiwali na Mesjasza i Jego Królestwo. Zapowiadał Go Bóg przez proroków (najważniejsi prorocy to: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel).

32. W kim spełniły się proroctwa o Mesjaszu?

Proroctwa o Mesjaszu spełniły się w Jezusie Chrystusie.

33. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

34. Skąd wiemy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem?

O bóstwie Jezusa mówią nam: Ojciec w niebie, sam Jezus Chrystus, Apostołowie i Kościół.

35. Skąd wiemy, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

Jezus jest prawdziwym człowiekiem, bo narodził się, żył i umarł jak człowiek.

36. Po co Syn Boży stał się człowiekiem?

Syn Boży stał się człowiekiem, aby wyzwolić nas z grzechu i w ten sposób pojednać ludzi z Bogiem.

37. Pan Jezus założył na ziemi Królestwo Boże. Co Jezus mówił na temat swojego Królestwa?

Pan Jezus mówił, że:
Swoje Królestwo zapoczątkuje na ziemi
Wprowadzi do niego tych, którzy uwierzą w Ewangelię i nawrócą się
Założony przez Jezusa Kościół ma na ziemi rozwijać Jego Królestwo
Pełnia tego Królestwa nastanie na końcu świata
Co Pan Bóg nakazuje w pierwszym przykazaniu?
W pierwszym przykazaniu Bóg nakazuje, by tylko Jego czcić, bo On jest Naszym Panem, Bogiem Jedynym.

38. Kto grzeszy przeciw czci Boga?

Przeciw czci Boga grzeszy ten, kto:
zaniedbuje modlitwę lub modli się niedbale
zaprzecza, że Bóg istnieje
uprawia bałwochwalstwo, wierzy w zabobony
znieważa osoby lub rzeczy poświęcone Bogu

39. Co nakazuje drugie przykazanie Boże?

Drugie przykazanie nakazuje, byśmy mieli zawsze we czci Imię Pana Boga.

40. Kto grzeszy przeciw drugiemu przykazaniu?

Przeciw drugiemu przykazaniu grzeszy ten, kto:
bluźni (złorzeczy) Bogu i bez szacunku wymawia Jego Imię
kto fałszywie lub lekkomyślnie przysięga (krzywoprzysięstwo)
kto nie dotrzymuje złożonego ślubu

41. Co to znaczy przysięgać?

Przysięgać to znaczy powołać Boga na świadka, że mówi się prawdę. Przysięgać można tylko w sprawach najwyższej wagi.

42. Co to znaczy uczynić ślub?

Uczynić ślub to znaczy zobowiązać się przed Bogiem pod grzechem, że wypełni się jakiś nie nakazany dobry czyn. Szczególną wartość mają śluby zakonne.

43. Dlaczego święcimy niedzielę jako dzień święty?

Święcimy niedzielę ponieważ:
Chrystus w niedzielę zmartwychwstał,
W niedzielę zesłał nam Ducha Świętego.

44. W jaki sposób my chrześcijanie święcimy niedzielę?

Święcimy niedzielę przez:
uczestnictwo we Mszy św. i modlitwę
powstrzymanie się od prac ciężkich niekoniecznych
radość i wypoczynek

45. Kto grzeszy przeciw trzeciemu przykazaniu?

Narusza Dzień Pański ten, kto:
z własnej winy (całkowicie lub częściowo) opuszcza Mszę św. w niedzielę lub święta
wykonuje ciężką niekonieczną pracę lub nakazuje ją wykonywać
w niedzielę z chciwości pracuje
oddaje się grzesznej rozrywce.

46. Czy tylko niedziela jest dniem świętym?

Nie. Poza niedzielą powinniśmy święcić pod grzechem ciężkim jeszcze inne dni w roku kościelnym:
Boże Narodzenie (25 grudnia)
Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok)
Objawienie Pańskie (Trzech Króli – 6 stycznia)
Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia)
Wszystkich świętych (1 listopada)

47. Co Pan Bóg nakazuje w czwartym przykazaniu?

W czwartym przykazaniu Pan Bóg nakazuje:
Rodzicom – troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dzieci
Dzieciom – szanować, miłować i słuchać swoich rodziców oraz okazywać im wdzięczność.

48. Kogo oprócz Rodziców i dzieci dotyczy czwarte przykazanie?

Czwarte przykazanie dotyczy naszych obowiązków wobec wychowawców, nauczycieli, przełożonych i starszych a także obowiązków wobec naszej Ojczyzny.

49. Jak powinniśmy się odnosić do wychowawców, nauczycieli, przełożonych i starszych?

Do tych osób powinniśmy odnosić się podobnie jak do Rodziców; z szacunkiem i należnym posłuszeństwem.

50. Jakie są obowiązki wobec Ojczyzny?

Ojczyznę powinniśmy kochać, pracować dla niej a w razie potrzeby ją bronić aż do przelewu krwi.

51. Kto grzeszy przeciw czwartemu przykazaniu?

Przeciw czwartemu przykazaniu grzeszy:
Rodzic lub wychowawca, który lekceważy swoje obowiązki wychowawcze
dziecko, które nie szanuje i nie słucha swoich Rodziców lub wychowawców
przełożeni lub podwładni, którzy wzajemnie się wykorzystują, są wobec siebie nieuczciwi lub zachęcają się do złego.

52. Co Pan Bóg nakazuje w piątym przykazaniu?

W piątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje troszczyć się o własne i cudze życie.

53. Kto ostatecznie decyduje o życiu i śmierci człowieka, a więc jest Panem życia i śmierci?

Panem życia i śmierci jest Bóg i tylko On może decydować o losie człowieka.

54. Dlaczego powinniśmy troszczyć się o swoje ciało?

Powinniśmy troszczyć się o swoje ciało, ponieważ:
jest ono dziełem Boga
jest uświęcone przez sakramenty
jest powołane do chwalebnego zmartwychwstania i życia wiecznego

55. Jakie obowiązki wobec ciała wynikają z piątego przykazania?

Nasze ciało powinniśmy odpowiednio odżywiać, dbać o jego rozwój i wypoczynek, zachować higienę, a w razie choroby je leczyć.

56. Dlaczego powinniśmy troszczyć się także o duszę?

Powinniśmy się także troszczyć o duszę bo Chrystus powiedział: „Cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł.” (Mt 16, 26)
Kto grzeszy przeciw piątemu przykazaniu?
Przeciw piątemu przykazaniu grzeszy ten, kto:
godzi we własne życie, szkodzi sobie na zdrowiu, lub popełnia samobójstwo
zabija jakiegokolwiek człowieka (dotyczy także nienarodzonych i staruszków)
źle obchodzi się z bliźnim i przez to skraca mu życie
naraża życie bliźniego na niebezpieczeństwo
pobudza bliźniego do nienawiści lub zemsty

57. Co Pan Bóg nakazuje w szóstym i dziewiątym przykazaniu?

W tych przykazaniach Pan Bóg nakazuje abyśmy byli wstydliwi i skromni w myślach, pragnieniach, słowach i uczynkach (czyli zachowali czystość).

58. Co robić, aby pozostać czystym i skromnym?

Aby pozostać czystym i skromnym, trzeba:
Unikać nieczystych pokus w spojrzeniach, rozmowach, zachowaniu się i ubieraniu.
Przeciwstawiać się natychmiast pokusom
Często modlić się szczególnie do Matki Bożej
Częściej się spowiadać i przyjmować Komunię świętą

59. Kto grzeszy przeciw czystości?

Przeciw czystości grzeszy ten, kto:
nie opanowuje instynktu seksualnego
sam lub z drugim postępuje nieskromnie
kto dąży do podniecenia seksualnego przez korzystanie z telewizji, prasy, internetu itp.

60. Czego domaga się Pan Bóg w siódmym i dziesiątym przykazaniu?

W tych przykazaniach Pan Bóg domaga się od nas, abyśmy szanowali własność cudzą tak w uczynkach jak i w pragnieniach.

61. Jak powinniśmy obchodzić się ze swoją własnością uczciwie nabytą?

W zarządzaniu swoją własnością powinniśmy:
unikać skąpstwa jak i rozrzutności
w miarę swoich możliwości pomagać biednym i wspierać cele dobre społeczne.

62. Kto grzeszy przeciw siódmemu i dziewiątemu przykazaniu?

Przeciw tym przykazaniom grzeszy ten, kto:
kradnie, rabuje, oszukuje lub celowo niszczy cudzą rzecz
domaga się wygórowanej zapłaty, albo niesprawiedliwie wynagradza
zaciąga lekkomyślnie pożyczki
zatrzymuje rzecz znalezioną lub pożyczoną
zazdrości bliźniemu dostatku lub bogactwa

63. Do czego zobowiązany jest ten, kto naruszył cudzą własność?

Kto naruszył cudzą własność zobowiązany jest do zwrotu i naprawienia szkody.

64. Czego domaga się Pan Bóg w ósmym przykazaniu?

W ósmym przykazaniu Pan Bóg domaga się, aby mówić prawdę, szanować dobre imię bliźniego i dotrzymywać danego słowa.

65. Kto grzeszy przeciw prawdzie?

Przeciw prawdzie grzeszy tek, kto:

kłamie lub zataja prawdę
w oczy schlebia, a poza oczy wyśmiewa

nie dotrzymuje danego słowa
fałszuje dokumenty

66. Kto szanuje dobre imię bliźniego?

Dobre imię bliźniego szanuje ten, kto:
dobrze o nim myśli mówi
tylko z ważnych przyczyn mówi o jego brakach
broni cudzej czci

67. Kto narusza dobre imię bliźniego?

Dobre imię bliźniego narusza ten, kto go obmawia, oczernia, donosi na niego oraz pisze anonimy.
Ten, kto dopuścił się obmowy powinien wynagrodzić dobrym słowem i modlitwą, a ten kto oczernił powinien odwołać swe oszczerstwo.

68. W jakich słowach można najkrócej wyrazić wolę Bożą zawartą w Dekalogu?

Najkrócej wolę Bożą zawartą w Dziesięciu przykazaniach można wyrazić w przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

69. Jak Pan Jezus nas umiłował?

Pan Jezus tak nas umiłował, że oddał za nas swoje życie na krzyżu.

70. W jaki sposób Pan Jezus udoskonalił prawo wynikające z Dekalogu?

Pan Jezus nakazał z miłością traktować nawet nieprzyjaciół („Miłujcie waszych nieprzyjaciół” Mt 5,44).

71. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała łatwość w wykonywaniu jakiegoś dobra. Osiąga się ją poprzez wytrwałe wykonywanie dobrych czynów, zachowywanie przykazań i modlitwę.

72. Co trzeba zrobić, aby spełnić przykazanie miłości bliźniego?

Aby spełnić przykazanie miłości bliźniego trzeba wypełnić siedem uczynków miłosiernych względem ciała i względem duszy.

Względem ciała:

1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać 6. Chorych odwiedzać
7. Umarłych grzebać

Względem duszy:

1. Grzeszących upominać
2. Nieumiejących pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych

73. Co Pan Jezus okazał przez swoje cierpienie i śmierć na krzyżu?

Przez swoje cierpienie i śmierć Pan Jezus okazał doskonałe posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu, a nam ludziom okazał nieskończoną miłość.

74. Jaką wartość ma śmierć Pana Jezusa na krzyżu?

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu ma nieskończoną wartość, jest najdoskonalszą ofiarą Nowego Testamentu i uobecnia się podczas każdej Mszy świętej.

75. Jakie prawdy wiary wynikają ze zmartwychwstania Pana Jezusa?

Zmartwychwstanie Pana Jezusa świadczy, że:
Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem
Jego nauka jest prawdziwa
My także kiedyś zmartwychwstaniemy podobnie jak Pan Jezus

76. Czego Pan Jezus dokonał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie?

Przez śmierć i zmartwychwstanie Pan Jezus wysłużył nam łaskę Bożą i otworzył drogę do nieba.

77. Co Pan Jezus obiecał w dzień swego wniebowstąpienia?

Pan Jezus obiecał że:
przyśle wspólnocie Kościoła Ducha Świętego
przygotuje nam mieszkanie w niebie
powróci na końcu świata na ziemię by dokonać sądu nad światem i ukazać pełnię swego Królestwa

78. Kto objawił prawdę o istnieniu Trzeciej Osoby Bożej?

Prawdę o Duchu Świętym objawił nam Pan Jezus.

79. Jakimi słowami Pan Jezus obiecał zesłać Ducha Świętego?

Pan Jezus Powiedział: „Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy.” (J 14, 16-17)

80. Kiedy Duch Święty zstąpił na ziemię jak to obiecywał Pan Jezus?

Duch Święty najpierw zstąpił na Apostołów w Dzień Pięćdziesiątnicy, a obecnie zstępuje na ludzi zwłaszcza w sakramentach świętych (szczególnie w chrzcie i bierzmowaniu).

81. Do czego Bóg powołał Najświętszą Maryję Pannę?

Pan Bóg powołał Maryję na Matkę swego Syna Jezusa. Maryja wyraziła zgodę na Boże powołanie słowami :”Niech mi się stanie według słowa Twego”.

82. Czym wyróżnia się Maryja od innych ludzi?

Matka Boża:
Jest wolna od grzechu pierworodnego
pozostała dziewicą mimo, że stała się Matką
z duszą i z ciałem została wzięta do nieba

83. W jaki sposób najlepiej czcimy Matkę Bożą?

Matkę Bożą najlepiej czcimy przez: naśladowanie Jej cnót, obchodzenie Jej świąt oraz uczestnictwo w nabożeństwach ku Jej czci.

84. Wymień tajemnice jakie rozważamy podczas odmawiania Różańca.

I Tajemnice Radosne – Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie, Ofiarowanie, Znalezienie
II Tajemnice Światła – Chrzest Jezusa w Jordanie, Objawienie siebie na weselu w Kanie, Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, Przemienienie na górze Tabor, Ustanowienie Eucharystii
III Tajemnice Bolesne – Modlitwa w ogrójcu, Biczowanie, Cierniem koronowanie, Dźwiganie krzyża, Śmierć na krzyżu
IV Tajemnice Chwalebne – Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie NMP, Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi.

Tajemnice Radosne odmawiamy w poniedziałki i soboty; Bolesne – we wtorki i piątki; Chwalebne – w środy i niedziele; zaś Tajemnice światła – w czwartki każdego tygodnia.

85. Co Pan Jezus polecił Apostołom odchodząc do nieba?

Pan Jezus odchodząc do nieba powiedział do Apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” (Mt 28, 19)

86. W jaki sposób udziela się chrztu?

Chrztu udziela się przez polanie głowy wodą (lub zanurzenie całego człowieka w wodzie) wypowiadając słowa: „Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

87. Co należy uczynić przed przyjęciem chrztu?

Przed przyjęciem chrztu należy złożyć wyznanie wiary i wyrzec się szatana. Przy chrzcie małego dziecka robią to w jego imieniu Rodzice.

88. Kto może udzielać chrztu?

Uroczyście chrztu może udzielać biskup, kapłan lub diakon. W nagłych wypadkach każdy człowiek (nawet niewierzący), jeśli czyni to w imieniu Kościoła i wykona poprawnie znak sakramentalny.

89. Co to jest chrzest święty?

Chrzest święty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i włącza do wspólnoty Kościoła.

90. Czego Chrystus dokonuje przez chrzest?

Przez chrzest Chrystus:
gładzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy przed chrztem popełnione
daje łaskę uświęcającą
daje dary Ducha Świętego
daje cnoty boskie
wprowadza do Kościoła
wyciska na duszy niezatarty znak dziecka Bożego

91. Co to jest nadprzyrodzona cnota wiary?

Nadprzyrodzona cnota wiary jest to dar otrzymany na chrzcie świętym, który pomaga nam przyjąć Boże Objawienie i żyć według niego.

92. Kto grzeszy przeciw wierze?

Przeciw wierze grzeszy: kto nie pogłębia swojej wiary, nie rozwiązuje swych wątpliwości. Ciężko grzeszy ten, kto zapiera się wiary.

93. Co to jest nadprzyrodzona cnota nadziei?

Nadprzyrodzona cnota nadziei jest to dar otrzymany na chrzcie świętym, dzięki któremu ochrzczony ufnie i wytrwale dąży na spotkanie z Jezusem w niebie.

94. Co to jest nadprzyrodzona cnota miłości?

Nadprzyrodzona cnota miłości jest to uzdolnienie do miłowania Boga i ludzi, tak jak Chrystus miłuje.

95. Komu Pan Jezus powierzył dzieło zbawienia świata?

Dzieło zbawienia świata Pan Jezus powierzył Kościołowi. Kościół realizuje to przez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów.

96. Skąd Kościół czerpie naukę, którą głosi?

Kościół czerpie naukę z Bożego Objawienia, czyli z Pisma świętego i z Tradycji.

97. Co to jest Pismo święte?

Pismo święte to księgi napisane przez autorów natchnionych. Natchnienie to Boża pomoc w napisaniu tego co jest potrzebne do zbawienia człowieka.

98. Co to jest Tradycja?

Tradycja to nauka Boża przekazywana ustnie lub pisemnie, sięgająca czasów Apostołów i innych naocznych świadków Jezusa.

99. Jakie zadania ma Kościół wobec Słowa Bożego?

Kościół ma strzec Słowa Bożego, coraz lepiej je poznawać, wyjaśniać i przekazywać.

100. Dlaczego Kościół a w szczególności papież może nieomylnie wyjaśniać Słowo Boże?

Papież może nieomylnie wyjaśniać Sowo Boże, gdyż działa mocą Chrystusa i jest szczególnie oświecany przez Ducha Świętego.

101. Co to jest sakrament?

Sakrament to znak widzialny ustanowiony na stałe przez który, Chrystus daje nam łaski.
Znakiem widzialnym Chrztu jest polanie wodą, Eucharystii – chleb i wino, pokuty – wyznanie grzechów itd.

102. Czego domaga się Chrystus od przyjmujących sakramenty święte?

Chrystus domaga się od nich by wypełnili warunki konieczne do ważnego i godnego przyjęcia sakramentów.

103. Co jest znakiem widzialnym sakramentu bierzmowania?

Widzialnym znakiem sakramentu bierzmowania jest włożenie rąk biskupa, namaszczenie krzyżmem świętym i modlitwa.
(Krzyżmo Święte to specjalny olej sporządzony z oliwy i pachnącej żywicy, poświęcony przez Biskupa w Wielki Czwartek)

104. Co Duch Święty sprawia w sakramencie bierzmowania?

W sakramencie bierzmowania Duch Święty:
umacnia w nas łaskę uświęcającą
silniej jednoczy z Chrystusem i Kościołem
udziela specjalnej łaski do apostołowania
udziela siedmiu darów
wyciska na duszy niezatarty znak dojrzałego chrześcijanina

105. Co to znaczy apostołować?

Apostołować to znaczy troszczyć się nie tylko o swoje zbawienie, ale i o zbawienie innych ludzi.

106. W jaki sposób możemy apostołować?

Możemy apostołować przez przykład własnego życia, pouczające słowo, modlitwę, dobre uczynki, a także przez cierpienie i umartwienie.

107. Gdzie powinniśmy apostołować?

Powinniśmy apostołować wszędzie tam, gdzie spotykamy się z bliźnimi.

108. W jakim celu składano ofiary ze zwierząt lub płodów roli w czasach Starego Testamentu?

W czasach Starego Testamentu składano ofiary, aby Pana Boga uwielbić, podziękować Mu za łaski, przeprosić za grzechy i prosić o błogosławieństwo.

109. Do czego Bóg przygotowywał ludzkość przez ofiary Starego Testamentu?

Przez te ofiary Pan Bóg przygotowywał ludzkość do Najdoskonalszej Ofiary, jaką złożył Jezus na krzyżu.

110. Kiedy uobecnia się Jezusowa Ofiara Krzyża?

Podczas każdej Mszy świętej (Msza św. to inaczej Eucharystia) Pan Jezus ofiaruje swoje Ciało i Krew Ojcu Niebieskiemu dla naszego zbawienia.

111. Kiedy Pan Jezus zapowiedział ustanowienie Eucharystii? Jakimi słowami?

Pan Jezus zapowiedział ustanowienie Eucharystii po cudownym rozmnożeniu chleba w Kafarnaum mówiąc: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

112. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament czyli Eucharystię?

Pan Jezus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek podczas ostatniej wieczerzy.

113. W jaki sposób Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?

Jezus wziął chleb i dając uczniom powiedział: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”. Potem wziął kielich z winem i powiedział: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich Krwi mojej Nowego i Wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na Moją Pamiątkę.”

114. Kiedy kapłani spełniają polecenie Pana Jezusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”?

Kapłani spełniają to plecenie, gdy sprawują Mszę świętą. Mszę św. inaczej nazywamy Eucharystią, Ucztą miłości, Łamaniem chleba, Najświętszą Ofiarą, Ofiarą Chrystusa.
117. W jakim celu Pan Jezus ustanowił Mszę św.?
Pan Jezus ustanowił Mszę św. aby:
ofiarować się za nas pod postaciami chleba i wina
stać się dla nas pokarmem na życie wieczne
pozostać wśród ludzi aż do skończenia świata

115. Z jakich części składa się liturgia Mszy św.?

Na liturgię Msze św. składają się: obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia Eucharystii oraz obrzędy zakończenia.

116. Co składa się na liturgię słowa?

Na liturgię słowa składają się:
– dwa lub trzy czytania z Pisma św. wraz ze śpiewem psalmu
homilia
wyznanie wiary
modlitwa wiernych

117. Co składa się na liturgię Eucharystyczną?

przygotowanie darów ofiarnych
Modlitwa Eucharystyczna
Obrzędy Komunii świętej

118. Co dokonuje się podczas najważniejszej części Mszy św.?

Podczas Modlitwy Eucharystycznej dokonuje się przeistoczenie czyli przemiana chleba i wina w prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa.

119. Co sprawia Komunia święta?

łączy nas z Panem Jezusem i wzajemnie między sobą
oczyszcza nas z grzechów powszednich
pomnaża łaskę uświęcającą
daje siłę do dobrego
pomaga przezwyciężyć zło

120. Kiedy godnie przyjmujemy Komunię świętą?

Komunię świętą godnie przyjmujemy, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i zachowamy post eucharystyczny.
(Post eucharystyczny to powstrzymanie się od przyjmowania jakichkolwiek pokarmów i napojów na jedną godzinę przed przyjęciem Komunii świętej; nie dotyczy on wody i lekarstw.)

121. Co to jest Komunia święta duchowa?

Komunia święta duchowa to gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa, gdy z jakichś powodów nie możemy przyjąć Go pod postacią chleba.

122. Kiedy człowiek popełnia grzech śmiertelny?

Grzech śmiertelny jest wtedy, gdy człowiek świadomie i dobrowolnie przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej.

123. Kiedy człowiek popełnia grzech powszedni czyli lekki?

Grzech lekki jest wtedy, gdy człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy małej albo w rzeczy ważnej ale nie całkiem świadomie i nie całkiem dobrowolnie.

124. Kiedy dobry uczynek zasługuje na nagrodę w niebie?

Dobry uczynek zasługuje na nagrodę w niebie, jeśli jest spełniony w łasce uświęcającej.

125. Co to znaczy pokutować?

Pokutować to znaczy odwrócić się od grzechu i zwrócić się do Boga prosząc Go o przebaczenie.

126. Co to jest sakrament pokuty?

Jest to sakrament, w którym kapłan mocą Chrystusa odpuszcza penitentowi grzechy.

127. Kiedy i jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty?

Pan Jezus w dzień Zmartwychwstania powiedział do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane”( J 20, 22)

128. Co Pan Jezus czyni w sakramencie pokuty?

W sakramencie pokuty Pan Jezus:
gładzi wszystkie grzechy
odpuszcza karę wieczną i część doczesnej
przywraca łaskę uświęcająca lub ją umacnia
daje specjalną łaskę do wytrwania w dobrym.

129. Co trzeba zrobić, aby się dobrze wyspowiadać?

Aby się dobrze wyspowiadać należy spełnić pięć warunków dobrej spowiedzi świętej.

130. Co to znaczy zrobić rachunek sumienia?

Rachunek sumienia to przypomnienie sobie wszystkich grzechów popełnionych od ostatniej dobrej spowiedzi świętej, a przy grzechach ciężkich także ich liczby i okoliczności.

131. Który z warunków dobrej spowiedzi świętej jest najważniejszy?

Najważniejszym warunkiem jest żal za grzechy. Może być żal doskonały lub mniej doskonały.

132. Co to znaczy żałować za grzechy?

Żałować za grzechy to znaczy boleć w duszy (smucić się w duszy) i mieć obrzydzenie do grzechów, którymi obraziliśmy Pana Boga.

133. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy to szczera wola unikania grzechów i okazji, które do nich prowadzą.

134. Co to jest spowiedź?

Spowiedź to szczere wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie. Spowiedź powinna być szczera to znaczy, że nie wolno zataić żadnego grzechu.

135. Co należy uczynić po spowiedzi?

Po spowiedzi należy zadośćuczynić Panu Bogu i bliźnim. Panu Bogu przez odprawienie pokuty, a bliźnim przez naprawienie krzywd.

136. Co to jest odpust?

Odpust to częściowe lub całkowite darowanie kary doczesnej za grzechy już wcześniej odpuszczone w sakramencie pokuty podczas dobrej spowiedzi świętej.

137. Co jest znakiem widzialnym sakramentu namaszczenia chorych?

Znakiem widzialnym namaszczenia chorych jest namaszczenie czoła i rąk chorego świętym olejem oraz modlitwa kapłana.

138. Co Pan Jezus czyni w sakramencie namaszczenia chorych?

W tym sakramencie Pan Jezus:
umacnia łaskę uświęcającą lub ją przywraca
odpuszcza grzechy powszednie, a gdy chory nie może się wyspowiadać również grzechy ciężkie
gładzi karę doczesną za grzechy
pociesza i umacnia chorego
niekiedy przynosi ulgę w chorobie, a nawet przywraca zdrowie

139. Co to jest Wiatyk?

Wiatyk to Komunia święta podawana choremu znajdującemu się w obliczu śmierci.

140. Co trzeba przygotować na przyjście kapłana do domu chorego?

Należy przygotować:
stół nakryty białym obrusem
na stole dwie świeczki, talerzyk z wodą święconą i kropidło oraz talerzyk z watą

141. Kto jest Jedynym i Najwyższym Kapłanem?

Jedynym i Najwyższym kapłanem jest Jezus Chrystus, który pośredniczy pomiędzy Bogiem i ludźmi.

142. Jakie znasz dwa rodzaje kapłaństwa w Kościele?

Hierarchiczne; uczestniczą w nim ci, którzy przyjęli sakrament kapłaństwa
Powszechne; uczestniczą w nim ci, którzy przyjęli chrzest i bierzmowanie

143. Co sprawia sakrament kapłaństwa?

Sakrament kapłaństwa daje moc do głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów.

144 W jaki sposób Pan Jezus ustanowił kapłaństwo?

Pan Jezus powołał pewnych ludzi na Apostołów i przekazał im władzę sprawowania sakramentów i polecił głosić Słowo Boże. Apostołowie przekazali tą władzę swym następcom i trwa to do naszych czasów.

145. Kto posiada pełnię kapłaństwa?

Pełnię kapłaństwa posiada biskup i dlatego tylko on może udzielać święceń kapłańskich. Księża są współpracownikami biskupa.

146. Kto ustanowił małżeństwo?

Małżeństwo ustanowił Pan Bóg stwarzając człowieka jako kobietę i mężczyznę.

147. Co Pan Jezus sprawia w sakramencie małżeństwa?

W sakramencie małżeństwa Chrystus: uświęca małżonków oraz daje im specjalną łaskę do dobrego wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych

148. Kto może ważnie zawrzeć małżeństwo sakramentalne?

Małżeństwo sakramentalne mogą zawrzeć ludzie ochrzczeni, odpowiednio przygotowani, stanu wolnego, nie związani żadnymi przeszkodami, którzy dobrowolnie się na to decydują.

149. Co jest znakiem widzialny sakramentu małżeństwa?

Znakiem widzialnym tego sakramentu jest złożenie przysięgi małżeńskiej przez kobietę i mężczyznę wobec kapłana i dwóch świadków.

150. Jakie cechy posiada małżeństwo sakramentalne?
Małżeństwo z woli Chrystusa jest:
wyłączne; jeden mężczyzna, jedna kobieta
nierozerwalne; w Kościele nie ma rozwodów

151. Co jest kresem ludzkiego życia na ziemi?

Kresem ludzkiego życia na ziemi jest śmierć czyli odłączenie się duszy od ciała.

152. Co dzieje się z duszą człowieka natychmiast po śmierci?

Zaraz po śmierci dusza ludzka staje przed Bogiem na sądzie osobistym zwanym też szczegółowym.

153. Jaki sąd czeka ludzkość po końcu świata?

Po końcu świata cała ludzkość stanie przed Bogiem na sądzie ostatecznym, a Pan Bóg osądzi wszystkie złe i dobre czyny ludzkości.

154. Co poprzedzi powtórne przyjście Chrystusa na końcu świata?

Powtórne przyjście Chrystusa na świat poprzedzą:
nadzwyczajne znaki w przyrodzie
zmartwychwstanie wszystkich ludzi

155. Co czeka duszę po sądzie szczegółowym?

Po sądzie szczegółowym czeka albo nagroda wieczna w niebie albo kara wieczna w piekle albo kara doczesna w czyśćcu.

156. Co trzeba zrobić, aby dostać się do nieba?

Aby dostać się do nieba należy żyć i umrzeć w stanie łaski uświęcającej.

157. Które dusze dostaną się do czyśćca?

Do czyśćca dostaną się te dusze, które w chwili śmierci miały grzechy lekkie lub nie odpokutowały na ziemi za wszystkie swoje grzechy. Wszystkie dusze czyśćcowe dostaną się do nieba po odbyciu swej kary.

158. Na czym polega kara wieczna w piekle?

Kara wieczna w piekle polega na odrzuceniu Pana Boga na wieki. Pan Jezus o piekle uczył nas przy pomocy takich słów jak: ogień, płacz, ciemności. (Por. Mk 9, 43-48; Mt 13, 49-50)

159. Co to jest modlitwa?

Modlitwa to rozmowa z Bogiem lub świętymi. Nawiązywanie kontaktu duchowego z Panem Bogiem, podnoszenie serca ku Niemu i łączenie się z Nim.

160. Kiedy powinniśmy się modlić?

Modlić powinniśmy się często, szczególnie rano i wieczór, w czasie Mszy św. i innych nabożeństw, przed i po jedzeniu oraz w różnych sytuacjach życiowych.

161. Dlaczego możemy się modlić do Boga za pośrednictwem świętych?

Możemy się modlić za przyczyną świętych, bo oni:
są przyjaciółmi Pana Boga i naszymi
są dla nas wzorem i wstawiają się za nami do Boga
(Opieka świętych nad nami nazywa się „obcowanie świętych”)

162. Kto spośród świętych może najwięcej wyprosić u Pana Boga łask dla ludzi?

Spośród świętych najwięcej może wyprosić Maryja, ponieważ jest Matką Jezusa i naszą Niebieską Matką.

ZAPAMIĘTAJ!!!

Znajomość teoretyczna prawd Bożych nie zwalnia nikogo od praktykowania życia z Bogiem w Kościele. Zaliczenie egzaminu do Bierzmowania nie jest automatycznie znakiem dopuszczenia do Bierzmowania! W klasie trzeciej wyrazem twojej gotowości i odpowiedzialności za godne przygotowanie się do Bierzmowania będą duchowe i liturgiczne spotkania dla kandydatów do bierzmowania.
Każdego czeka jeszcze poważniejszy egzamin – egzamin z życia chrześcijańskiego!