Chrzest dokumentacja

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

1257 Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od Pana nakazu, by „odradzać z wody i z Ducha Świętego” wszystkich, którzy mogą być ochrzczeni. Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami.

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentu Chrztu dziecka:

 • – Zgoda na Sakrament Chrztu w parafii Lubań-Uniegoszcz (dotyczy Rodziców spoza parafii Lubań-Uniegoszcz).
 • – Odpis Aktu urodzenia dziecka.
 • – Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka.
 • – Dane personalne o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
 • ***Zaświadczenia wydane przez proboszcza rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
(zgoda na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego), oraz kartka od spowiedzi.

Do kancelarii rodzice zgłaszają się z dokumentami na miesiąc przed planowaną datą chrztu.

 • *** według Kodeksu Prawa Kanonicznego Rodzicem chrzestnym może być:
  • Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
   jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
   ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
   jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
   jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

  • § 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.