Akt oddania

Parafia Uniegoszcz obejmuje trzy miejscowości Uniegoszcz, Radostów i Mściszów z trzema kościołami.

Obsługuje je jeden kapłan. Niżej podpisany ( ks. Stanisław Synówka) pracuje od 1958 r. Parafianie stanowią istną mozaikę część pochodzi z Bukowiny(Rumunia), część z Jugosławi część z wileńszczyzny i lwowskiego. Najbardziej religijna część to repatrianci z Jugosławii reszta to element dość trudny i oziębły. Czy wiele trudu duszpasterskiego włożonego w tę rolę przyniesie widoczny owoc, trudno stwierdzić pro domo sua W każdym razie podstawowe formy życia religijnego zostały zorganizowane, katechizacja zabezpieczona kościoły odremontowane i zaopatrzone.

Dalsze losy życia Bożego w parafii składamy w ręce NMP Matki Kościoła, w której opiekę i niewolę parafia oddaje się w dniu 6 grudnia 1965 r.

Akt oddania parafii w Macierzyńską niewolę Matki Kościoła za wolność Kościoła.

Bogarodzico Dziewico, Matko Kościoła Chrystusowego, Matko nasza. Duszpasterz i Lud Boży parafii Uniegoszcz stają dziś przed Tobą, przejęci głęboką troską o Kościół Chrystusowy na całym świecie a zwłaszcza w naszej Ojczyźnie, na progu nowego Tysiąclecia wiary, o życie Boże w naszej parafii i w rodzinach, o naszą wierność Bogu, Krzyżowi i ewangelii Chrystusowej. Pragniemy szczególnym aktem oddać się Tobie całkowicie na własność, to znaczy w macierzyńską niewolę i w Twoje dłonie złożyć wszystko co najdroższe.

Przed wiekami sam Ojciec Niebieski ukazał Ciebie pierwszym rodzicom jako promyk nadziei. Tobie oddał syna swego Jednorodzonego, który narodził się z Ciebie aby nas zbawić.

Syn Twój Najświętsza Matko Boga Tobie oddał na krzyżu to co miał najdroższego: dzieci swoje w osobie umiłowanego ucznia Jana cały Kościół zrodzony z Jego przebitego boku. Takimi przykładami zachęceni stajemy dziś i my ufnie przed Tobą. Oddajemy się Tobie w niewolę z ciałem i duszą, umysłem, wolą i sercem. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą i w Tobie i przez Ciebie, ufni że Ty sama oddasz nas Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi który wyzwoli nas pełną wolnością dzieci Bożych.

Troskliwa Matko Najświętszej Rodziny. W Twoją macierzyńską niewolę oddajemy wszystkie rodziny naszej parafii aby przez Ciebie odrodziły się w Bogu i żyły na wzór Rodziny Nazaretańskiej. Będziemy umacniać w nich królowanie Twego Syna, bronić czci Imienia Bożego, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i tradycji ojczystych.

Królowo Polski. Zwycięska Pani Jasnogórska. Oddajemy Ci szczególnym aktem młodzież naszej parafii, aby pozostała wierna Tobie i Twojemu Synowi i przeniosła nienaruszony skarb wiary w drugie tysiąclecie Polski Katolickiej.

Matko Kościoła Chrystusowego i Matko nasza. Ojciec św. ogłosił Cię Matką Kościoła. Oddajemy w Twoją macierzyńską niewolę za wolność Kościoła Powszechnego w Ojczyźnie naszej w bramach Nowego Tysiąclecia naszą umiłowaną parafię z jej świątynią, kaplicami, pasterzem i całym ludem wiernym. Oddajemy Ci wszystkich, którzy tu żyją i pracują karmią się modlitwą i sakramentami świętymi. Wspieraj nas w drodze do Ojca Niebieskiego i pomagaj do wypełniania naszych obowiązków zgodnie z nakazami prawa Bożego
uważaj nas, nasza parafię i wszystko co posiadamy za wyłączna własność Twoją oddaną w więzy Twojej macierzyńskiej niewoli. Pozostawiamy Ci prawo do rozporządzania nami i naszą wspólnotą według twego upodobania dla dobra Kościoła Powszechnego i ku chwale Boga w czasie i w wieczności. Pragniemy tym aktem zabezpieczyć w Twych macierzyńskich dłoniach wiarę naszą i chrześcijańskie obyczaje Narodu Drugiego Tysiąclecia, wypraszając równocześnie wolność Kościoła w Ojczyźnie naszej i na całym świecie. Opiekuj się nami, rządź i prowadź do Syna Swego, który nas oddaje Ojcu Niebieskiemu. Zachowaj nas w wierności Krzyżowi Chrystusowemu, Ewangelii, Kościołowi, Ojcu świętemu i naszym Pasterzom. Pragniemy czuć się bezpiecznie w Twych macierzyńskich dłoniach. Wierzymy, że kiedyś Ty sama na progu nowego życia okażesz nas Synowi Twojemu jako umiłowaną własność Twoją. Amen.

Zobowiązanie Tysiąclecia

My parafianie parafii Uniegoszcz wdzięczni Bogu za dar wiary i chrztu św. który jest udziałem narodu naszego od tysiąca lat wdzięczni także za przetrwanie wojny i przywrócenie nas z rozproszenia wojennego postanawiamy:

  • – Troszczyć się o religijne wychowanie dzieci i o to żeby uczęszczały na katechizację i przystępowały do sakramentów świętych
  • – Dla umożliwienia dzieciom normalnych warunków nauki religii, wybudować odpowiednią salę katechetyczną
  • – Postarać sie o ożywienie i podniesienie śpiewu kościelnego
  • – Przed sumą w niedziele i święta śpiewać albo odmawiać różaniec( Radostów)
  • – Dbać o kościół o jego wygląd i porządek

  • Uniegoszcz dnia 28 listopada 1965 r.